Voorwoord

Klimaatverandering heeft zichtbaar invloed op ons leven. Wereldwijd, maar ook steeds meer in ons eigen land. We hebben in Nederland daarom een klimaatakkoord afgesloten waarin we afspreken om minder fossiele brandstoffen te gebruiken. En vanaf 2050 willen we zelfs vrijwel geen CO2 meer uitstoten. Deze energietransitie lukt alleen als alle Nederlanders zich hiervoor inzetten. Zo is meer opwekking van duurzame energie nodig: bijvoorbeeld zonnepanelen op daken van huizen en windmolens op land en op zee. Dit betekent dat elektriciteit op steeds meer plekken wordt geproduceerd, dus niet meer in alleen een paar grote kolencentrales. Tegelijk zal het stroomverbruik stijgen: verwarming met een warmtepomp in plaats van met gas, opladen van elektrische auto’s en bedrijven die hun processen elektrificeren.

De toename van verbruik en lokale opwekking vraagt veel van het elektriciteitsnet. Niet alleen om in de toekomst storingen te voorkomen, maar ook om te kunnen garanderen dat iedereen de met eigen zonnepanelen opgewekte stroom aan het net kan terug leveren. Er zullen daarom meer hoogspanningsverbindingen nodig zijn. In dat licht moet ook de nieuwe hoogspanningsverbinding van Rilland naar Tilburg worden gezien, samen met de verbinding tussen Borssele en Rilland die nu al gebouwd wordt. Zij dragen direct bij aan de transitie naar een duurzame samenleving waarin veel energie wordt geproduceerd én verbruikt in Zeeland en Noord-Brabant.

Vanaf dit jaar worden de werkzaamheden aan de hoogspanningsverbinding steeds meer zichtbaar en gaat u ervaren dat er gewerkt wordt aan het tracé. Zoals alle grote infrastructurele projecten heeft ook deze verbinding impact op de omgeving. Dit is helaas onvermijdelijk. TenneT en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat hebben de afgelopen jaren daarom veel aandacht gegeven aan een goede dialoog met omwonenden, bedrijven en de betrokken samenwerkende overheden. De vele gesprekken, bijeenkomsten en werkateliers hebben geleid tot een tracé dat zoveel mogelijk recht doet aan alle belangen: leefbaarheid, natuur en landschap, veiligheid, kosten, enzovoort. Dit projectboek geeft een beeld van alle inspanningen en resultaten, vooruitlopend op de formele besluitvormingsprocedure later dit jaar. Dan wordt het ontwerp-inpassingsplan (een ruimtelijk besluit van het Rijk, vergelijkbaar met een bestemmingsplan) ter inzage gelegd en heeft iedere belanghebbende de gelegenheid om te reageren in de vorm van een zienswijze. U wordt daarover t.z.t. geïnformeerd via kennisgevingen, digitaal en in huis-aan-huisbladen. Mariëlle Hetem Manager bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Het landschapsplan is er, bekijk hem en reageer