Samenvatting voorontwerp IP

Toelichting tracé

De nieuwe hoogspanningsverbinding van Rilland tot aan Tilburg wordt ongeveer 78 km lang en wordt voor het grootste gedeelte bovengronds aangelegd. Het tracé bestaat uit de nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding die op verschillende delen van het tracé wordt gecombineerd met een bestaande 150 kV-verbinding in één mast. Hierdoor kunnen de bestaande verbindingen worden verwijderd.

Daarnaast bestaat het tracé van Zuid-West 380 kV Oost bestaat uit de volgende onderdelen:

• de aansluiting van de 150 kV-hoogspanningsverbinding op de 150 kV-stations; • de aanpassing van bestaande 150 kV-stations; • tijdelijke verbindingen; • het ruimtebeslag van de werkzaamheden en het beheer en onderhoud van de verbinding.

Voor de toelichting van het tracé van Zuid-West 380 kV Oost is het tracé opgedeeld in vier tracédelen. Van west naar oost: Rilland – Roosendaal, Roosendaal – Moerijk, Moerdijk – Geertruidenberg, Geertruidenberg – Tilburg. Het tracé is tevens gevisualiseerd in de Projectatlas.

Projectatlas Een gedetailleerde beschrijving van het tracé is opgenomen in de projectatlas van het project Zuid-West 380 kV Oost. In de projectatlas vindt u een tracékaart met de visualisatie van de hoogspanningsverbinding. Daarnaast vindt u informatie over de voorgestelde inrichtingsmaatregelen uit het landschapsplan. U kunt een reactie achterlaten op de vraag en antwoord kaart. Hier worden de reacties van belanghebbenden en geïnteresseerden verzameld. Heeft u een zorg of een suggestie? U kunt een reactie sturen met de knop “stel een vraag”.

Rilland - Roosendaal Het startpunt van de nieuwe verbinding is het 380 kV-hoogspanningsstation Rilland. Vanaf dit hoogspanningsstation loopt de verbinding als een solo 380kV-verbinding naar het oosten. De verbinding kruist het Schelde-Rijnkanaal en het Westelijk Spuikanaal en loopt als solo verbinding 380 kV-verbinding bovengronds tot aan knooppunt Markiezaat. Vanaf het knooppunt Markiezaat wordt een gedeelte van het tracé tussen Rilland en Roosendaal ondergronds aangelegd met een kabelverbinding in de buisleidingenstraat. De verbinding passeert op deze manier het natuurgebied de Brabantse Wal. Ten oosten van Bergen op Zoom komt de verbinding weer bovengronds te liggen. De bestaande bovengrondse 150kV-verbinding tussen het 150kV-station Rilland en het 150kV-station Woensdrecht wordt afgebroken en vervangen door een ondergrondse 150kV-verbinding.

Het opstijgpunt bij knooppunt Markiezaat bezien vanaf de Grientweg

Het opstijgpunt ten oosten van Bergen op Zoom bezien vanaf Heijnoot

Voorbij Bergen op Zoom loopt de verbinding in noordoostelijke richting als een gecombineerde 380/150 kV-verbinding richting Roosendaal. De verbinding kruist ten zuiden van Wouw de A58 bij de afrit Wouwse Plantage. Vanaf dit punt loopt de gecombineerde verbinding aan de westzijde van de buisleidingenstraat tot aan Roosendaal. De bestaande bovengrondse 150 kV-verbinding tussen Woensdrecht-Roosendaal wordt verwijderd en in de masten van de nieuwe 380 kV-verbinding gehangen.

Roosendaal - Moerdijk Ten noorden van het 150kV-station Roosendaal-Borchwerf maakt de verbinding een knik naar het oosten en kruist daarbij de buisleidingenstraat en het kanaal. De verbinding ligt tot aan Standdaarbuiten gebundeld aan de westzijde van de A17. De bestaande 150kV-verbinding van het station Roosendaal-Borchwerf naar het 150kV-station Roosendaal wordt tussen het 150kV-station Roosendaal-Borchwerf en de eerste mast aan de oostzijde van de A17 ondergronds aangelegd.

Bundeling met de A17 bij Borchwerf II

Bundeling met de A17 bij Oud Gastel

Tussen Oud Gastel en Standdaarbuiten staat een bestaande 380kV-hoogspanningsverbinding gebundeld met de A17. Deze bestaande 380kV-verbinding wordt tussen de Pietseweg in Oud Gastel en de Sluissedijk in Standdaarbuiten verplaatst om ruimte te maken voor de nieuwe 380 kV-verbinding die zo aan de westzijde van de A17 tot aan Standdaarbuiten blijft lopen. De 380 kV-verbinding die wordt verplaatst, komt aan de westzijde van de buisleidingenstraat te liggen. De nieuwe verbinding is vanaf de Slotstraat in Oud Gastel een gecombineerde 380/150 kV-verbinding. Dit betekent dat vanaf dat punt de 150 kV-verbinding in de masten van de nieuwe verbinding wordt opgehangen en de bestaande bovengrondse 150 kV-verbinding wordt verwijderd tot aan 150kV-station Moerdijk.

Bij Standdaarbuiten loopt de verbinding in noordoostelijke richting naar Moerdijk. De verbinding komt tussen de bestaande 380 kV-verbinding en de A17 in. Ten westen van Zevenbergen kruist de verbinding de A17 en loopt gebundeld aan de zuidkant van de bestaande 380 kV-verbinding verder in noordoostelijke richting.

Bundeling met de bestaande verbinding bezien van de Sint Antoinedijk

Beeld van de verbinding vanaf Galgenweg in Zevenbergen

Moerdijk - Geertruidenberg Ten oosten van Moerdijk kruist de A16/A59, het spoor Breda - Dordrecht en de HSL. Ten oosten van deze kruising, ter hoogte van de Landekensdijk, buigt de verbinding af naar het oosten, in de richting van Hooge Zwaluwe. Om de bestaande en de nieuwe 380kV-verbinding ten noorden van Hooge Zwaluwe te kunnen laten lopen, wordt de bestaande 380kV-verbinding gedeeltelijk naar het noorden verplaatst. Ten oosten van Hooge Zwaluwe knikken beide verbindingen naar het oosten en lopen de huidige en nieuwe 380 kV-verbinding parallel verder tot Geertruidenberg. De 150 kV-verbindingen in dit gebied worden gecombineerd met de nieuwe 380 kV-verbinding. Dit betekent dat de huidige bovengrondse 150 kV-verbindingen worden verwijderd.

Beeld van de bundeling ten noorden van Hooge Zwaluwe

De kruising met het Amerkanaal vanaf de Kruisweg

Tussen Geertruidenberg en Tilburg is voor de gehele lengte van de verbinding gekozen voor een bundeling met de bestaande 380 kV-verbinding Geertruidenberg - Eindhoven. De nieuwe verbinding ligt aan de zuidzijde van deze bestaande verbinding. Vanaf Geertruidenberg loopt het tracé in zuidoostelijke richting naar Oosterhout. Ter plaatse van het Kromgat knikt het tracé in oostelijke richting tot voorbij het dorp 's Gravenmoer. Hierna lopen de tracés van de bestaande en de nieuwe 380 kV-verbinding naar het zuidoosten richting Dongen en De Moer.

Ten noorden van De Moer wordt de bestaande 380 kV-verbinding over een lengte van afgerond 7,5 kilometer naar het oosten verplaatst en is de nieuwe verbinding met deze bestaande verbinding gebundeld. Dit wordt de Bosroute genoemd. De verbinding sluit aan op het nieuw te bouwen 380 kV-station Tilburg, het eindpunt van de verbinding.

Bundeling ten noorden van ’s Gravenmoer

Bosroute

Aansluiting 150 kV-stations Langs het tracé zijn verschillende 150 kV-stations gelegen die worden aangesloten op het tracé. Op de meeste stations zijn binnen het hekwerk van deze stations aanpassingen nodig om de aansluiting van de nieuwe verbinding door middel van een ondergrondse kabel verbinding mogelijk te maken. Bij 150 kV-station Oosteind en 150 kV-station Zevenbergschen Hoek is een aanpassing nodig de niet past binnen de bestaande grenzen. Het betreft een uitbreiding aan de zuidzijde van 150 kV-station Zevenbergschen Hoek en een uitbreiding / nieuwbouw van 150 kV-station Oosteind aan de zuidwestzijde van het bestaande station.

150 kV- opstijgpunten en ondergrondse 150 kV-verbindingen Bestaande 150 kV-verbindingen tussen Rilland en Tilburg worden zoveel als mogelijk gecombineerd met de nieuwe 380 kV-verbinding. Om de 150 kV-stations aan te sluiten zal een verbinding tot stand gebracht moeten worden van de gecombineerde 380 kV/150 kV-verbinding naar de stations. Daar waar de verbinding door middel van een ondergrondse kabelverbinding plaatsvindt zal hiervoor een opstijgpunt in het tracé worden voorzien.

Tijdelijke verbindingen Op een aantal locaties in het tracé kuist de nieuwe 380 kV-verbinding Rilland – Tilburg de bestaande 150 kV-verbindingen of staan de nieuwe 380 kV-verbinding zeer dicht op de bestaande 150 kV-verbinding. Omdat de bestaande 150 kV-verbindingen in bedrijf moeten blijven tijdens de aanlegwerkzaamheden van de nieuwe 380 kV-verbinding wordt het gedeelte van de bestaande 150 kV-verbinding dat in de weg staat tijdelijk verplaatst. Dit is aan de orde op acht locaties in het tracé. Daarnaast worden op vier locaties tijdelijke 380 kV-verbindingen aangelegd. Op deze locaties worden werkzaamheden uitgevoerd aan de bestaande 380 kV-verbinding Geertruidenberg – Rilland. Om deze werkzaamheden goed en veilig uit te kunnen voeren, én om de stroomvoorziening tijdens de bouw in stand te houden, worden deze tijdelijke 380 kV-verbindingen aangelegd. De tijdelijke verbindingen worden alleen gebouwd tijdens de aanlegfase van de nieuwe 380 kV-verbinding. Na ingebruikname van de nieuwe 380 kV-verbinding zullen de tijdelijke verbindingen weer worden afgebroken.