Om de levering van stroom in de toekomst te kunnen garanderen, is er behoefte aan uitbreiding van het bestaande elektriciteitsnet. De realisatie van de nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen Borssele en de landelijke ring bij Tilburg is één van de projecten die hier aan bij moet gaan dragen. Deze nieuwe verbinding transporteert elektriciteit van de productielocaties in Zeeland en op zee naar Tilburg, waar transport via de landelijke 380 kV-ring plaatsvindt.

In eerste instantie was de nieuwe hoogspanningsverbinding die loopt van Borssele via Rilland naar Tilburg één groot project. De bouw van een 380 kV-hoogspanningsstation bij Rilland bracht hier verandering in. Over het westelijke deel van de verbinding, tussen Borssele en Rilland, heeft al besluitvorming plaatsgevonden en dit gedeelte van de verbinding wordt momenteel gebouwd. Om het oostelijke deel van de hoogspanningsverbinding mogelijk te maken wordt een rijkinpassingsplan voorbereid door de ministers van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie (BZK). Daarnaast wordt ook de besluitvorming over het nieuwe 380 kV-hoogspanningsstation ten noorden van Tilburg en de realisatie hiervan afzonderlijk voorbereid. Ook hiervoor wordt op dit moment een rijksinpassingsplan voorbereid.

In het inpassingsplan wordt het tracé van de nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding planologisch vastgelegd. Een inpassingsplan is vergelijkbaar met een bestemmingsplan en maakt na vaststelling deel uit van het onderliggende bestemmingsplan. Op basis van het voorontwerp inpassingsplan vindt ter voorbereiding op de terinzagelegging vooroverleg plaats en worden de gemeenteraden van de betrokken gemeenten gehoord.

Het inpassingsplan bestaat naast een plankaart en regels uit een toelichting. Een toelichting is in feite de onderbouwing van het plan en heeft geen rechtstreeks bindende werking. In dit projectboek is een samenvatting opgenomen van de toelichting van het voorontwerp inpassingsplan. Hierin wordt de nut en noodzaak van de nieuwe verbinding kort toegelicht, wordt het proces van de totstandkoming van het tracé beschreven, wordt het tracé beschreven en zijn de resultaten van de onderzoeken voor de uitvoerbaarheid van het inpassingsplan kort samengevat.