Reportage

Planprocedure

Ruim een jaar geleden heeft de minister een keuze gemaakt voor het tracé van de lijn. In de afgelopen tijd is er weer veel werk verzet. Dat was nodig, want tijdens de werkateliers met de betrokken omgeving, gemeenten en de provincie kwamen punten naar voren die verder uitgewerkt moesten worden. We blikken samen met Frank van Dorssen, projectleider bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Hans Wierikx, wethouder gemeente Halderberge en voorzitter van de Samenwerkende Overheden, en TenneT-projectdirecteur Jaap ter Haar op dit proces terug en u leest wat u straks van ons kunt verwachten.

Frank van Dorssen: “Om klimaatverandering tegen te gaan werken we aan de elektrificatie van Nederland. Langzaam nemen we afscheid van kolen en gas, rijden steeds meer auto’s elektrisch en wekt een groot aantal mensen zelf elektriciteit op. Brabant heeft daarin een belangrijke rol: hier is niet alleen de vraag naar elektriciteit groot, er wordt ook veel zonne-energie opgewekt. En voor de kust van Zeeland komen windparken. Al die opgewekte energie moet worden vervoerd. Daarvoor is een goed en betrouwbaar elektriciteitsnet nodig dat toekomstvast is. De huidige hoogspanningsverbinding beschikt over te weinig capaciteit. In de afgelopen periode hebben we de tijd genomen om het voorgenomen tracé verder uit te werken. Belangrijke suggesties en verbeterpunten uit de omgeving zijn onderzocht om tot een goed tracé te komen. We hebben daarnaast snel een nieuw hoogspanningsstation in Tilburg nodig. We geven hier voorrang aan omdat het ook lokale capaciteitsproblemen oplost. Verderop in dit projectboek gaan we hier dieper op in. In dit soort processen is het helaas niet altijd mogelijk om iedereen tevreden te stellen. Maar we hopen wel dat iedereen begrijpt waarom we bepaalde keuzes maken. De dialoog die we zijn aangegaan willen we ook graag voortzetten. We zijn pas op de helft. Een belangrijke volgende stap is de terinzagelegging van het ontwerp-Inpassingsplan. Met dit projectboek geven we een belangrijk deel van de informatie over het tracé en de onderbouwing hiervan. Hierover gaan wij in gesprek om tot een goed ontwerp-Inpassingsplan te komen."

Hans Wierikx: “Dit project heeft veel impact op betrokken inwoners en bedrijven in de achttien gemeenten in West- en Midden-Brabant. In 2015 hebben deze gemeenten samen met de provincie Noord-Brabant en de waterschappen besloten om de krachten te bundelen. Doel van deze samenwerking was om tot een tracé te komen dat voor de hele regio zo goed als mogelijk is ingepast. Met zo weinig mogelijk hinder voor bewoners, bedrijven en het landschap. We zien ook voor het vervolg een meerwaarde om de samenwerking voort te zetten. De opgave die rest is voor alle partijen substantieel. De kwaliteit van het Rijksinpassingsplan en een zorgvuldig proces en communicatie is voor onze inwoners en bedrijven van groot belang. Sommigen van hen verkeren door dit project al jaren in onzekerheid. We adviseren TenneT en EZK inhoudelijk en we blijven met hen meedenken. Dit doen we bijvoorbeeld over de voorbereidingen voor aan- en uitkoop van woningen en bedrijven en het vergunningenproces en de natuurcompensatie en landschappelijke inrichting. Wij willen hierbij de geluiden die we van onze inwoners en bedrijven horen zoveel mogelijk meenemen. Daarnaast helpen we onze inwoners en bedrijven zelf aan tafel te komen bij TenneT en EZK om in gesprek te gaan. Wij zijn ervan overtuigd dat zoveel mogelijk openheid in het proces helpt. Het leidt tot een resultaat wat misschien niet altijd voor iedereen optimaal is, maar wat in ieder geval wel door iedereen wordt begrepen.” Jaap ter Haar: "Ondanks de coronacrisis die ons allemaal voor de nodige uitdagingen stelt, blijven we vorderingen maken. Eén van de punten waar we het afgelopen jaar hard aan gewerkt hebben is het ontwerp van de nieuwe Moldau-mast. Inmiddels hebben we iedereen een brief gestuurd om inzicht te geven in het ontwerp met visualisaties van de mast en de omgeving. We zijn nu bezig om de laatste puntjes op de i te zetten in het ontwerp-Inpassingsplan, dat naar verwachting eind dit jaar ter inzage wordt gelegd. Bij het ontwerp-Inpassingsplan wordt ook het Milieueffectrapport (MER) de Passende Beoordeling en het landschapsplan ter visie gelegd. In dit projectboek is de belangrijkste informatie uit het ontwerp-Inpassingsplan opgenomen. We willen graag reacties op dit projectboek ontvangen om hierover in gesprek te gaan om zo tot een goed ontwerp-Inpassingsplan te komen. Wat we de afgelopen tijd ook hebben bereikt, is de mogelijkheid om particuliere gevoelige bestemmingen vervroegd te kunnen aankopen. Onderdeel van deze nieuwe hoogspanningsverbinding is de aansluiting op de landelijke ring, met een nieuw 380 kV-hoogspanningsstation ten noorden van Tilburg. Er is besloten dit nieuwe 380 kV-station eerder te bouwen vanwege de toekomstige energievoorziening in Noord-Brabant. Het nieuwe 380 kV-station koppelt het 150 kV-net in Noord-Brabant aan het 380 kV-net. Het eerder realiseren van dit station doen we met een aparte procedure. We verwachten dat het nieuwe 380 kV-station in 2025 in gebruik wordt genomen. Als de nieuwe hoogspanningsverbinding gereed is, wordt deze aangesloten op het 380 kV-station bij Tilburg."

Met dit projectboek willen we niet alleen betrokkenen informeren. We nodigen iedereen vooral ook uit om op de inhoud van dit Projectboek te reageren, zodat we met elkaar in gesprek kunnen komen. Hoe we het gesprek precies gaan vormgeven is gezien de huidige situatie nog niet bekend. Dit wordt te zijner tijd op de projectwebsite en via nieuwsbrieven bekendgemaakt.