Planning en proces

In 2017 heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat het voorgenomen tracé gekozen voor de nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding Rilland – Tilburg (Zuid-West 380 kV Oost). Dit tracé is daarna in samenwerking met de betrokken partijen verder uitgewerkt. Mede op basis van het advies van de samenwerkende overheden heeft de minister in 2020 een nadere keuze gemaakt voor een voorkeurstracé. Dit tracé is in de afgelopen periode verder geoptimaliseerd en is nu zo ver uitgewerkt dat het kan worden opgenomen in het Rijksinpassingsplan.

Planprocedure De huidige planning is dat het ontwerp-inpassingsplan rond de zomer van 2021 ter inzage wordt gelegd. Ter voorbereiding hierop wordt het concept van het ontwerp-inpasingsplan, het MER en het Landschapsplan met de besturen van de betrokken gemeenten, waterschappen en provincies besproken. De samenvatting van deze stukken is in dit projectboek opgenomen. Iedereen wordt uitgenodigd hierop te reageren. Alle reacties worden meegewogen bij het opstellen van het definitieve ontwerp-inpassingsplan.

Landschappelijk inpassing Het was de bedoeling om de landschappelijke inpassing van de nieuwe hoogspanningsverbinding in werkateliers met elkaar te bespreken. Deze bijeenkomsten kunnen helaas vanwege COVID-19 niet doorgaan. Om de omgeving alsnog te betrekken bij de plannen voor de landschappelijke inpassing van de nieuwe hoogspanningsverbinding zal het landschapsplan begin 2021 zichtbaar zijn via de online tracé kaart. Per gemeente zal de landschappelijke inpassing ook worden weergegeven en toegelicht met een filmpje. Het landschapsplan wordt uiteindelijk toegevoegd aan het Ontwerp-Inpassingsplan en doorloopt daarmee dezelfde procedure.

Gesprekken grondeigenaren In het afgelopen periode hebben gesprekken plaatsgevonden met grondeigenaren om de mastlocaties en werkwegen en werkterreinen te bespreken. Ook zijn de gesprekken gestart ter voorbereiding op de uitvoering van veld- en bodemonderzoeken en de zakelijk recht overeenkomsten. In de komende periode worden gesprekken voortgezet. Daarbij zal in de eerste helft van 2021 worden gestart met het uitvoeren van de eerste veld- en bodemonderzoeken op de locaties waar reeds betredingstoestemmingen zijn afgesloten. De overige veld- en bodemonderzoeken zullen naar verachting in de de tweede helft van 2021 starten en doorlopen tot in 2022, nadat de laatste betredingstoestemmingen zijn afgesloten.