Aparte procedure voor hoogspanningsstation Tilburg

TenneT gaat een nieuw 380 kV-hoogspanningsstation bouwen ten noorden van Tilburg, op locatie De Spinder. Het hoogspanningsstation is het eindpunt van Zuidwest 380 kV Oost tracé. Er is besloten om voor de bouw van het station een aparte procedure onder de rijkscoördinatieregeling (RCR) te doorlopen. Eerder was de realisatie van het station onderdeel van het project Zuidwest 380 kV Oost. Medio 2021 komen het ontwerp-inpassingsplan en de ontwerp-vergunningen ter inzage te liggen.

Waarom is een nieuw hoogspanningsstation nodig? De komende jaren ontstaan knelpunten in het 150 kilovolt (kV)-net in Noord-Brabant. Het nieuwe 380 kV-hoogspanningsstation ten noorden van Tilburg is noodzakelijk om tijdig knelpunten in de energielevering voor de regio te voorkomen. Daarnaast biedt het hoogspanningsstation ruimte om in de toekomst de nieuwe ZWO-verbinding aan te sluiten op de landelijke 380 kV-ring. Hoe ziet het station er uit? Het nieuw te bouwen 380 kV-hoogspanningsstation Tilburg bevat 3 transformatoren en 1 reserveveld voor een vierde transformator. Voor de aansluiting op de bestaande hoogspanningsverbinding, worden vier nieuwe vakwerkmasten gebouwd. Eén bestaande mast wordt aangepast. Door middel van een ondergronds kabeltracé wordt het station gekoppeld met het bestaande 150 kV-station Tilburg-Noord. Compensatie waterberging Het nieuwe hoogspanningsstation komt gedeeltelijk op de plek waar nu de effluentvijver van de waterzuiveringsinstallatie van Waterschap de Dommel ligt. Deze effluentvijver vangt het gezuiverde water tijdelijk op, zodat het geleidelijk kan worden afgevoerd in het watersysteem van het Noorderbos. Voordat de bouw van het station start, moet de effluentvijver worden aangepast. De aangepaste effluentvijver is gepland aan weerszijden van de N261, tussen de Bos en Beemdweg en de Stokhasseltlaan. TenneT werkt momenteel samen met Waterschap de Dommel, Gemeente Tilburg, Provincie Noord-Brabant en Natuurmonumenten aan de planuitwerking. Procedure Om de bouw van het nieuwe hoogspanningsstation mogelijk te maken, is een inpassingsplan geschreven. Dit komt ter inzage te liggen voor inspraak, samen met de ontwerp-vergunningen. In eerdere communicatie is aangegeven dat deze procedure in december 2020 zou starten. Dit is opgeschoven naar medio 2021. Uit berekeningen van de stikstofdepositie bleek dat er nog aanpassingen nodig waren in de uitvoeringsaanpak van het project. Deze aanpassingen zijn opnieuw doorgerekend, zodat wij nu het project kunnen vervolgen. Naar verwachting is de terinzagelegging van het ontwerp-inpassingsplan en de ontwerp-vergunningen voor de zomer van 2021.