Reacties uit de omgeving

Aanvullende maatregelen

Ontwikkelingen Breda: Na jaren van dialoog komt er nu een oplossing Bert van de Haar, Stichting bewonerscomité Haagse Beemden: “In 1987 beloofde de gemeente Breda aan de kersverse inwoners van de Haagse Beemden, dat de daar aanwezige bovengrondse hoogspanningsverbinding ondergronds zou worden aangelegd (verkabeld). In 2009 was dat nog steeds niet gebeurd. We hebben toen een werkgroep opgericht, om aan te sturen op een oplossing. Ook vanwege de onrust onder bewoners, door de verschillende publicaties over mogelijke gezondheidsrisico’s. Uiteindelijk is er nu een bevredigende oplossing, voor zowel het tracé door de Haagse Beemden als de Wisselaar, in de wijk Hoge Vucht, door de zogenaamde ‘verkabelingsregeling’. Het proces is niet altijd even soepel verlopen, maar door steeds de dialoog te blijven voeren lijkt er nu toch een oplossing te zijn. De huidige hoogspanningsverbinding ‘doorsnijdt’ de landgoederezone in de Haagse Beemden en de woonwijken. De masten staan letterlijk tussen de woningen en scholen. Met het nieuwe plan ‘verdwijnen’ de mogelijke gezondheidsrisico’s, net als de landschappelijke verstoring. De masten verdwijnen uit de woonwijken en ook de doorsnijding van de landgoederenzone in de Haagse Beemden vormt niet langer een verstoring. Een mooie bijkomstigheid is dat er ruimte vrijkomt voor herontwikkeling, bijvoorbeeld meer natuur en recreatie.”

Ontwikkelingsvisie Kattenkraam -Zevenbergschenhoek Désirée Brummans, wethouder gemeente Moerdijk: “De teleurstelling binnen de gemeente Moerdijk was groot toen minister Wiebes het alternatieve tracé voor de 380 kV-hoogspanningslijn afwees. Een tracé waar samen met de omwonenden hard aan is gewerkt in werkateliers. Ter compensatie heeft de minister aan TenneT verzocht extra inspanningen te doen om de leefbaarheid van het buurtschap Kattenkraam te behouden. Het college van burgemeester en wethouders van Moerdijk huurt inmiddels extra personeel in voor het dossier, om zo de bewoners van de Kattenkraam maximale ondersteuning te geven. TenneT, gemeente, provincie en ministerie van EZ werken druk aan een ontwikkelingsvisie Kattenkraam. Een visie, die het de bewoners die straks in de 380kV-magneetveldzone wonen, mogelijk moet maken om toch in het buurtschap te blijven wonen. Momenteel onderzoeken we de haalbaarheid, zowel financieel als planologisch. Als de ideeën haalbaar blijken, gaan we in overleg met de bewoners de visie verder vormgeven en keuzes maken. Hopelijk maakt de teleurstelling dan plaats voor enthousiasme voor deze nieuwe ontwikkeling.”

Ontwikkelingen Geertruidenberg ondergronds Deborah van der Zwaag, Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling: “Achter de schermen zijn we als gemeente samen met TenneT het afgelopen jaar druk bezig geweest. Er gaan namelijk veel belangrijke stappen aan vooraf om tot de stap te komen om de 150 kV-verbinding, boven Geertruidenberg en Raamsdonksveer, te verwijderen en ondergronds aan te leggen. In de afgelopen tijd is onderzoek gedaan naar verschillende milieuthema’s om zo te bepalen wat de effecten zijn van de zogeheten verkabeling van de 150 kV-verbinding. Milieuthema’s die hierbij zijn onderzocht zijn bijvoorbeeld archeologie, ecologie en stikstof. Uit al deze onderzoeken blijkt nu dat er geen belangrijke nadelige gevolgen zijn voor het milieu. Dat is natuurlijk goed nieuws! Nu kunnen we verder naar de volgende stap om de verkabeling mogelijk te maken; de bestemmingsplanprocedure. Als gemeente leggen we aan het begin van 2021 het ontwerpbestemmingsplan ter inzage om zo een duidelijk inzicht te geven van wat mogelijk wordt gemaakt en waar. Het is mooi om te zien hoe de samenwerking met TenneT verloopt waarbij we streven naar kwaliteit, meer openheid in het landschap en uiteindelijk een verbeterde leefkwaliteit binnen onze gemeente.”