Vijf vragen aan het team van technische experts van TenneT

Marien Vierbergen, Toon Ross en Bas Hoeijmakers

1. Wat maakt het voorkeurstracé complex?

De mogelijkheden voor het tracé van een hoogspanningslijn tussen Rilland en Tilburg zijn beperkt. Omdat TenneT streeft naar een goed tracé met een breed draagvlak, ontstaat de behoefte om meer met bestaande infrastructuren, zoals snelwegen en buisleidingen, te bundelen. Hierdoor ontstaan extra uitdagingen om aan alle eisen te kunnen voldoen en moeten meer speciale oplossingen worden uitgewerkt.

2. Wat wordt er door de ingenieurs van TenneT allemaal onderzocht?

In de eerste stap van het ontwerp werken we de mastlocaties verder uit en worden de bijbehorende risico's en beperkingen voor de bouw geïnventariseerd. Deze worden vervolgens vertaald naar oplossingen; om bijvoorbeeld buisleidingen, snelwegen en de HSL veilig te kunnen kruisen. De ingenieurs kijken tenslotte bij de aannemer over de schouder mee zodat ook het gebouwde eindresultaat aan de verwachtingen voldoet.

3. Kan de spanning van de lijn overslaan naar mensen of dieren op de grond?

TenneT borgt de veiligheid voor mens en dier door de omgeving nauwkeurig in kaart te brengen en door er voor te zorgen dat de hoogspanningslijnen onder alle omstandigheden op voldoende afstand blijven. Omdat we ook na de bouw de directe omgeving van de hoogspanningsverbinding regelmatig controleren, zijn risico's op overslag in allerlei situaties tot een veilig niveau teruggebracht.

4. Kan apparatuur van bedrijven in de buurt van de nieuwe verbinding goed blijven functioneren?

Apparatuur kan gevoelig zijn voor elektrische en magnetische velden en elektrische spanningen in de bodem rond masten van de nieuwe verbinding. Daarnaast kan een lichte radiostoring ontstaan die in het algemeen ver buiten het bereik is van de bekende apparatuur (WIFI, radio, etc.). We houden in het ontwerp al rekening met de gevolgen van verstoring, om zo eventuele problemen in de toekomst te voorkomen. Wij zorgen ervoor dat de reeds aanwezige apparatuur veilig en correct blijft functioneren nadat de nieuwe hoogspanningsverbinding in bedrijf is.

5. Waarom kan de hoogspanningsverbinding beperkt ondergronds worden aangelegd?

In een hoogspanningslijn hangen de hoogspanningslijnen zonder isolatie in de lucht en bij een ondergrondse kabel zijn de draden omgeven door een isolatielaag die afgeschermd is met een geaarde metalen mantel. Draad met isolatie en geaarde mantel gedraagt zich als een elektrische condensator die extra elektrische verliezen heeft en de stabiliteit van het hoogspanningsnet kan aantasten. Door het stellen van een maximale lengte kunnen we dit beperken.