Uitwerkingsgebied 9

's Gravenmoer

Ten westen van 's Gravenmoer loopt het tracé vanaf Geertruidenberg in zuidoostelijke richting. Het voorkeurstracé ligt hier op circa 145 meter afstand aan de zuidzijde van de bestaande 380 kV-verbinding. Dit is een grotere afstand dan de minimaal benodigde valafstand tussen de bestaande en nieuwe 380 kV-verbinding. Dit heeft te maken met een waterkering die aan de westzijde van dit tracé ligt.

Door de grotere afstand is een mast in de waterkering vermeden. In de werkateliers is samen met de betrokkenen verkend of er mogelijkheden zijn om strakker te bundelen met de bestaande verbinding, waardoor het tracé verder van de woningen van 's Gravenmoer af komt te liggen. Er zijn naast het tracé van het voorgenomen tracé twee varianten ontwikkeld.

variant Rood

Variant Rood komt overeen met het tracé van het voorgenomen tracé. Het tracé loop vanaf Geertruidenberg tot aan 's Gravenmoer evenwijdig aan de bestaande 380 kV-verbinding. Ten noorden van Oosterhout knikt de nieuwe verbinding in meer oostelijke richting. Vanaf dit punt ligt de nieuwe verbinding op circa 145 meter van de bestaande verbinding.

variant Geel

Het verschil tussen variant Geel en variant Rood is de afstand waarop het tracé bundelt met de bestaande verbinding. In variant Rood is die afstand circa 145 meter. Variant Geel bundelt op 105 meter afstand van de huidige verbinding. Dit heeft tot gevolg dat de hoekmast bij de westelijke knik in een watergang komt te staan. Deze watergang moet daarom worden aangepast.

variant Blauw

Het tracé van variant Blauw lijkt op variant Geel. Ook variant Blauw staat op 105 meter afstand van de bestaande 380 kV-verbinding en daarmee op grotere afstand van 's Gravenmoer. Het verschil is dat variant Blauw bij de westelijke knik op 145 meter staat om plaatsing van de mast in de watergang te vermijden. Vervolgens wordt een extra knik in het tracé aangebracht om vanaf dat punt op 105 meter afstand van de bestaande verbinding te staan.

Effectbeschrijving

Hieronder worden de effecten van de varianten Rood, Geel en Blauw beschreven.

Leefomgevingskwaliteit

Variant Rood heeft vier gevoelige bestemmingen. De varianten Geel en Blauw hebben één gevoelige bestemming minder, doordat de verbinding dichterbij de bestaande verbinding staat.

Landschap

De varianten Geel en Blauw bundelen strakker met de bestaande verbinding. Hierdoor wordt de afstand tot aan de dorpsrand van ’s-Gravenmoer groter (40 meter). Variant Blauw heeft een extra richtingsverandering tegen de hoofdrichting (naar Geertruidenberg) in en leidt hierdoor tot een iets minder rustig beeld. Al met al zijn de landschappelijke effecten op hoofdlijnen niet onderscheidend.

Natuur

Geen van de varianten loopt door een Natura 2000-gebied, zij kruisen wel een NNB gebied (de Donge). De effecten hiervan zijn niet onderscheidend.

Archeologie

De tracés van de verschillende varianten liggen voornamelijk in een gebied met een lage verwachtingswaarde. Archeologie is hierdoor geen onderscheidend aspect.

Bodem en Water

Variant Geel heeft tot gevolg dat de hoekmast bij de westelijke knik in een watergang komt te staan, deze moet daarom worden aangepast. Desondanks zijn de effecten op bodem en water niet onderscheidend.

(Net)techniek

De nettechnische effecten van de drie varianten verschillen nauwelijks en zijn daarom als niet onderscheidend beoordeeld.

Investeringskosten

De investeringskosten van variant Rood, variant Blauw en variant Geel zijn niet onderscheidend. Variant Geel vergt een aanpassing van de watergang. De meerkosten hiervan leiden niet tot significant hogere kosten.

Omgevingsproces

De opgave was om de nieuwe 380 kV-verbinding zo optimaal mogelijk te bundelen met de bestaande 380 kV-verbinding en de afstand tot 's Gravenmoer te vergroten. Er hebben twee werkateliers plaatsgevonden, meerdere overleggen met de bewonersgroep 's Gravenmoer en afstemming met het Waterschap Brabantse Delta.

In de werkateliers zijn varianten Rood, Blauw en Geel uitgewerkt. Variant Blauw en Geel vergroten beiden de afstand tot 's Gravenmoer met circa 40 meter. Door de bewonersgroep zijn twee aanvullende varianten met een grotere afstand tot 's Gravenmoer ingediend. In het werkatelier is aangegeven dat deze niet realistisch lijken. In een apart overleg met de bewonersgroep is dit verder uitgewerkt en besproken. De uitkomst is dat beide varianten niet realistisch zijn en niet meegenomen worden in het verdere besluitvormingsproces. Dit is verder toegelicht in de verslaglegging van het omgevingsproces (zie onderstaande link). Hiermee zijn de varianten Blauw en Geel de varianten met de grootst mogelijke afstand tot 's Gravenmoer.

Variant Geel leidt tot plaatsing van een mast in een waterkering. Dit betreft een kleinere, niet primaire waterkering nabij een waterloop. De verlegging van deze waterkering is met het Waterschap Brabantse Delta besproken. Dit wordt in de vervolgfase samen met het waterschap verder uitgewerkt.

Nieuwe 380 kV-verbindingen worden met wintrackmasten uitgevoerd. In het werkatelier is gevraagd of de nieuwe en de bestaande verbindingen in hetzelfde masttype uitgevoerd kunnen worden. Hierbij speelde de vraag naar de levensduur van de bestaande 380 kV-verbinding. De vakwerkmasten van de bestaande verbinding zijn echter nog niet aan het einde van hun levensduur en worden niet vervangen. Dit geldt voor de gehele bestaande verbinding tussen Geertruidenberg-Eindhoven. Dit betekent dat de bestaande verbinding blijft staan (een verbinding met vakwerkmasten) en de nieuwe verbinding wordt uitgevoerd in wintrackmasten. Op een aantal specifiek aangewezen knelpuntlocaties wordt de bestaande verbinding verplaatst om ruimte te maken voor de nieuwe verbinding. Hierbij is het uitgangspunt dat het gereconstrueerde deel van de bestaande verbinding wordt uitgevoerd in hetzelfde masttype als de bestaande verbinding (in casu vakwerkmasten).

Met de bewonersgroep is daarnaast een aantal overleggen gevoerd over de beantwoording van specifieke vragen vanuit 's Gravenmoer. Dit proces heeft geleid tot een uitvoerige beantwoording. Hierin staat ook het planschadeproces en procedure beschreven.

Voor een uitgebreidere weergave van het omgevingsproces, zijn de verslagen van dit proces in te zien.

Vergelijking effecten varianten 's Gravenmoer

In onderstaande tabel is een samenvatting van de effecten weergeven. Wanneer de effecten van de varianten niet onderscheidend zijn, zijn deze grijs gemarkeerd. Positievere effecten zijn groen gemarkeerd; negatievere effecten zijn rood gemarkeerd. Voor leefomgevingskwaliteit is het aantal gevoelige bestemmingen weergegeven. Voor het omgevingsproces is de eindconclusie opgenomen.