Uitwerkingsgebied 8

Geertruidenberg

Het tracé van het voorgenomen tracé bundelt over grote lengte met de bestaande 380 kV-hoogspanningsverbinding. Ter hoogte van Geertruidenberg bundelt het tracé niet doordat de bestaande verbinding naar het 380 kV-station Geertruidenberg loopt. De nieuwe verbinding sluit niet aan op dit station, maar loopt via de zuidkant langs Geertruidenberg. Vlak voorbij het station buigt de nieuwe verbinding naar het zuiden en passeert het 150 kV-station aan de oostzijde. Ten zuidoosten van Geertruidenberg, vanaf de passage van de Donge, ligt het tracé parallel aan de te verwijderen 150 kV-hoogspanningsverbinding en de bestaande (te handhaven) 380 kV-verbinding.

Bij Geertruidenberg is sprake van een technisch complexe omgeving. Er liggen waterkeringen, een warmteleiding, er bevindt zich een petrochemische bedrijf en andere hoogspanningsverbindingen en -stations. Aan de westzijde van de Amertak is een woning aanwezig.De wens bestaat om de afstand van de nieuwe verbinding tot deze woning te vergroten. Het voorgenomen tracé is zodanig uitgewerkt, dat aan alle eisen ten aanzien van inpassing en veiligheid kan worden voldaan. De uitwerking heeft geleid tot één haalbare variant:variant Groen.

variant Groen

Variant Groen maakt ten westen van Amertak een lichte knik waardoor de woning aan de Bergsepolder buiten de indicatieve magneetveldzone komt te liggen. Vervolgens passeert het tracé de Amertak in zuidoostelijke richting. Hierbij zijn verhoogde masten noodzakelijk, zodat voldaan wordt aan de doorvaarthoogte. Mogelijk moeten deze masten vanwege de benodigde hoogte in vakwerk worden uitgevoerd. Het tracé passeert vervolgens het 150 kV-station op een veilige afstand aan de zuidzijde. Vlak voor de Donge knikt het tracé naar het zuiden. Ook bij de kruising van de Donge worden verhoogde masten geplaatst die mogelijk als vakwerk moeten worden uitgevoerd. De masten zijn in deze variant zo geplaatst dat er geen masten in de primaire waterkering komen te staan. Aanlegplaatsen voor brandstoftankers zijn niet toegestaan onder bovengrondse hoogspanningsverbindingen. De bestaande aanlegplaats dient voor het petrochemisch bedrijf aan de Donge te worden aangepast, zodat deze aan de eisen voldoet.

Effectbeschrijving

Leefomgevingskwaliteit (gevoelige bestemmingen)

Variant Groen bevat géén gevoelige bestemmingen.

Landschap

De nieuwe verbinding zal door de verhoogde (hoek)masten bij de kruisingen van de vaarwegen prominent aanwezig zijn.

Natuur

Variant Groen loopt niet door een Natura 2000-gebied. Het Natura 2000-gebied de Biesbosch ligt dichtbij. De externe effecten op dit gebied worden beoordeeld in een Passende Beoordeling die voor het totale tracé wordt uitgevoerd. De verbinding kruist bij het passeren van de Amertak een NNB-gebied. Dit is mogelijk, maar de effecten dienen gecompenseerd te worden.

Archeologie

Het gebied heeft over het grootste deel een lage archeologische waarde. Nabij de beoogde verbinding staan twee rijksmonumenten. Het gaat om de Dongecentrale, die historisch gezien een link heeft met hoogspanning. Het toegangshek van de begraafplaats is ook een rijksmonument. Het tracé tast deze monumenten niet aan.

Bodem en Water

De verbinding kruist de Amertak op twee locaties. De beoogde mastlocaties liggen buiten de huidige waterkering en de zone A (kernzone) rond de waterkering. Aandachtspunt is dat het waterschap voornemens is de waterkeringen te versterken. Begin 2019 is meer duidelijkheid over de wijze waarop de waterkering wordt versterkt.

(Net)techniek

De passage van Geertruidenberg is complex vanwege de toepassing van afwijkende masttypen, beperkte werkruimte, maatregelen aan bestaande kabels en leidingen, bebouwing onder de hoogspanningslijn en de kruising van twee bevaarbare waterwegen en twee wegen. Het tracé voldoet aan de eisen van de leveringszekerheid en er zijn geen specifieke risicovolle omstandigheden. Bij het beheer en onderhoud van de hoogspanningsverbinding is de bereikbaarheid en de levensduur van de verbinding geen issue.

Er is een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar elektromagnetische comptabiliteit (EMC).Onder omstandigheden kunnen elektrische installaties en elektrische apparaten elkaars werking verstoren. Voor alle varianten is onderzocht of het haalbaar is om te voorkomen dat er als gevolg van de nieuwe hoogspanningsverbinding situaties ontstaan waarin elektrische installaties en elektrische apparaten door de nieuwe hoogspanningsverbinding zodanig worden verstoord dat deze verstoring onoplosbaar is. Op sommige locaties zullen in verband met mogelijke verstoring door de hoogspanningsverbinding extra maatregelen getroffen moeten worden. In de volgende fase worden deze locaties nader bestudeerd.

Eventuele maatregelen worden in afstemming met de betreffende stakeholder vastgesteld.

Investeringskosten

Variant Groen is de uitwerking van het voorgenomen tracé. De uitwerking leidt niet tot een andere kosteninschatting.

Omgevingsproces

Bij Geertruidenberg is sprake van een technisch complexe omgeving. De opgave is het voorgenomen tracé zodanig uit te werken, dat aan alle eisen ten aanzien van inpassing en veiligheid kan worden voldaan. In het eerste werkatelier is deze opgave met betrokkenen doorgenomen. De belangen die hier speelden waren verschillend (enerzijds afstand tot woningen en anderzijds technisch complexe passage). Vanwege deze verschillen is het tracé uitgewerkt in aparte overleggen.

De bewoners van de Bergsepolder spreken hun voorkeur uit voor een tracé waarbij de verbinding op zo'n groot mogelijke afstand van de woning komt te staan. Het uitgewerkte tracé maakt een lichte knik waardoor de woning buiten de indicatieve magneetveldzone komt te liggen en de afstand iets wordt vergroot. Voor de uitwerking van de technische complexe passage heeft overleg plaatsgevonden met het petrochemisch bedrijf, het waterschap en de beheerder van de warmteleiding. Voor de bedrijfsvoering van het petrochemisch bedrijf is het niet noodzakelijk dat schepen bij de huidige meerpalen kunnen aanleggen. Het is echter wel van belang dat er een alternatieve ligplaats wordt gevonden op minder dan een uur afstand als de meerpalen niet meer gebruikt mogen worden. Gezien de aanwezige vaarwegen is het aannemelijk dat hiervoor een oplossing kan worden gevonden. Dit wordt in de volgende fase samen met het petrochemisch bedrijf verder uitgewerkt.

Voor een uitgebreidere weergave van het omgevingsproces, zijn de verslagen van dit proces in te zien.