Uitwerkingsgebied 7

Hooge Zwaluwe

Het tracé van de bestaande 380 kV-hoogspanningsverbinding loopt aan de noordzijde met een aantal knikken langs het dorp Hooge Zwaluwe. De nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding bundelt aan de zuidzijde van de bestaande verbinding. Om te voorkomen dat de nieuwe verbinding te dicht langs het dorp gaat, wordt de bestaande verbinding naar het noorden verplaatst en komt de nieuwe verbinding op de locatie van de huidige verbinding te staan. Dit gaat in de volgende stappen:

De huidige situatie.

De nieuwe masten worden ten noorden van de huidige verbinding gebouwd.

De geleiders worden omgehangen naar de nieuwe masten, de oude masten worden afgebroken.

De nieuwe 380 kV-verbinding wordt op het oorspronkelijke tracé van de bestaande 380 kV-verbinding verbinding gebouwd.

Beide tracés hebben vier duidelijke knikken. In de uitwerking is daarom bekeken of en zo ja hoe de bestaande en nieuwe verbinding landschappelijk beter ingepast kunnen worden, bijvoorbeeld door de hoeken flauwer te maken, waardoor de tracés meer gestrekt worden. In werkateliers is samen met de gemeente, vertegenwoordigers vanuit Hooge Zwaluwe, bewoners en grondeigenaren uit de directe omgeving van de lijn gekeken naar de uitwerking van het tracé. Er zijn naast het tracé van het voorgenomen tracé drie varianten ontwikkeld. De varianten verflauwen de knikken aan de westzijde van het tracé.

variant Rood

Variant Rood komt overeen met het tracé van het voorgenomen tracé. Het tracé bundelt bij Hooge Zwaluwe met de bestaande 380 kV-hoogspanningsverbinding. De bestaande verbinding loopt in een aantal hoeken aan de noordzijde van het dorp langs. De nieuwe verbinding bundelt aan de zuidzijde met de bestaande verbinding. Om te voorkomen dat de nieuwe verbinding door het dorp heen gaat, wordt de bestaande verbinding circa 100 meter noordelijker geplaatst en komt de nieuwe verbinding op het tracé van de huidige verbinding te staan. Hierdoor blijft de afstand van de bundel tot de dorpskern Hooge Zwaluwe gelijk. Deze reconstructie begint bij de Zwaluwse Pootweg aan de westkant van Hooge Zwaluwe en eindigt ten oosten van Hooge Zwaluwe tussen de Zeedijk en de Moersweg. Beide verbindingen knikken aan de noordkant rond Hooge Zwaluwe. De huidige 150 kV-verbinding wordt verwijderd en in de masten van de nieuwe verbinding gehangen en verdwijnt daardoor uit het dorp Hooge Zwaluwe.

variant Geel

Variant Geel is nagenoeg gelijk aan variant Rood. De meest westelijke knik ligt iets verder westelijk. Tussen deze verschuiving en de dorpskern ontstaat hierdoor een meer gestrekte lijn. De passage van het tracé aan de noord- en oostzijde van Hooge Zwaluwe verandert hierdoor gering (kleine technische aanpassingen).

variant Lichtblauw

Bij variant Lichtblauw wordt het westelijke tracédeel sterk verflauwd en wordt een hoek uit het tracé gehaald, waardoor een langere rechtstand en een landschappelijk rustiger beeld in het tracé ontstaat. De zeer beperkte knik ten westen van de Zwaluwse Pootweg wordt uit het tracé gehaald. De passage van het tracé aan de noord- en oostzijde van Hooge Zwaluwe verandert niet.

variant Donkerblauw

Variant Donkerblauw lijkt op variant Lichtblauw. Het onrustige beeld van de scherpe hoeken aan de westzijde van het tracé wordt verminderd door het tracé sterker te verflauwen dan in variant Lichtblauw. Het tracé van variant Donkerblauw heeft aan de westzijde twee flauwe hoeken in plaats van drie scherpe hoeken. De westelijke knik ligt, net zoals bij variant Geel, ten westen van de Zwaluwse Pootweg. De rechtstand van het tracé aan de noordzijde van Hooge Zwaluwe wordt hierdoor korter. Het tracé aan de oostzijde van het dorp wijzigt niet.

Effectbeschrijving

Hieronder worden de effecten van de varianten Rood, Geel, Lichtblauw en Donkerblauw beschreven.

Leefomgevingskwaliteit

De varianten Rood en Lichtblauw leiden tot drie gevoelige bestemmingen, twee aan de Pootweg en een aan de Zwaluwse Pootweg. De varianten Geel en Donkerblauw hebben twee gevoelige bestemmingen aan de Pootweg.

Landschap

Variant Rood leidt er toe dat de bundel van de naar het noorden verschoven bestaande 380 kV-vakwerk-verbinding en de nieuwe 380 kV+150 kV- wintrack combiverbinding prominenter in het landschap aanwezig zal zijn dan de bestaande verbinding. De afstand van de bundel tot de dorpskern blijft gelijk maar de bundel zal een grotere visuele invloed hebben. Met name de knikken in de bundel zullen opvallender zijn.

Variant Geel is nagenoeg gelijk aan varaint Rood. De meest westelijke knik ligt iets verder westelijk. Tussen deze verschuiving en de dorpskern ontstaat hierdoor een meer gestrekte lijn.

Het tracé van variant Lichtblauw ten noorden en westen van Hooge Zwaluwe wordt meer gestrekt. Er verdwijnt een knikje, waardoor er een langere rechtstand ontstaat. De tracés van de huidige en de nieuwe verbindingen lopen niet exact parallel. De knikken worden flauwer en de richtingsveranderingen kleiner, waardoor het totaal een rustiger beeld oplevert.

Variant Donkerblauw lijkt op variant Lichtblauw. Door de knik ten noorden van Hooge Zwaluwe nog een veldlengte naar het oosten te verplaatsen wordt het tracé nog meer gestrekt en worden de knikken nog flauwer. De rechtstand van het tracé aan de noordzijde van Hooge Zwaluwe wordt hierdoor korter, de vier hoekmasten aan beide zijden van de Zeedijk staan dicht bij elkaar en zullen opvallend zijn. De nieuwe verbinding staat aan de noordwestelijke zijde iets dichter bij Hooge Zwaluwe dan het huidige tracé, maar heeft minder knikken en een langere rechtstand, waardoor het totaal een rustiger beeld oplevert.

Natuur

Uit de uitgevoerde bureaustudies blijken er nabij de varianten geen beschermde dier- of plantensoorten voor te komen. De varianten hebben geen effecten op natuur.

Archeologie

Variant Rood passeert een gebied met een zeer hoge verwachtingswaarde. Variant Geel passeert een gebied met een middelhoge archeologische verwachtingswaarde. De overige alternatieven gaan door gebieden met lage archeologische waarde.

Bodem en Water

De varianten lopen niet door gebieden die verdacht zijn van bodemverontreiniging. Zij zijn daarom niet onderscheidend.

(Net)techniek

De leveringszekerheid van de varianten is gelijkwaardig. Er zijn geen specifieke situaties met positieve of negatieve gevolgen voor leveringszekerheid. De gekozen vormen voor de reconstructie van de bestaande 380 kV-verbinding is in alle varianten gelijk aan de voorkomende vormen in de bestaande hoogspanningslijn. De technische complexiteit in de aanlegfase is voor alle varianten gelijk.

De varianten verschillen niet ten aanzien van hun betrouwbaarheid, veiligheid, bereikbaarheid en levensduur. De raakvlakken van de varianten met objecten van derden zijn gelijkwaardig.

Investeringskosten

De investeringskosten van de varianten zijn niet onderscheidend.

Omgevingsproces

De tracés van de bestaande en de nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding lopen aan de noordzijde met een aantal knikken langs het dorp Hooge Zwaluwe. De opgave was de bestaande en nieuwe verbinding zó in te passen dat een rustig landschappelijk beeld ontstaat.

De opgave is uitgewerkt in twee werkateliers en verschillende bilaterale gesprekken. Uit de werkateliers en de gesprekken is niet een eenduidige voorkeur naar voren gekomen.

De varianten Donkerlauw en Lichtblauw leiden tot een landschappelijk rustiger beeld. Variant Donkerblauw leidt tot twee gevoelige bestemmingen, variant Lichtblauw tot drie gevoelige bestemmingen.

Voor een uitgebreidere weergave van het omgevingsproces, zijn de verslagen van dit proces in te zien.

Overzicht effecten varianten Hooge Zwaluwe

In onderstaande tabel is een samenvatting van de effecten weergeven. Wanneer de effecten van de varianten niet onderscheidend zijn, zijn deze grijs gemarkeerd. Positievere effecten zijn groen gemarkeerd; negatievere effecten zijn rood gemarkeerd. Voor leefomgevingskwaliteit is het aantal gevoelige bestemmingen weergegeven. Voor het omgevingsproces is de eindconclusie opgenomen.

Niet realistische varianten

In het uitwerkingsproces zijn varianten afgevallen die om verschillende redenen niet realistisch bleken te zijn. In dit uitwerkingsgebied is dat variant Bruin.

Ook aan de oostzijde van Hooge Zwaluwe is onderzocht of en zo ja op welke manier het tracé beter kan worden ingepast. Variant Bruin heeft een tracé waarbij de hoeken aan de oostzijde van Hooge Zwaluwe zijn verflauwd. Dit geeft een landschappelijk rustiger beeld.

Deze variant leidt aan de oostzijde wel tot één extra gevoelige bestemming, Bovendien passeert de verbinding een molenbiotoop. Ook is variant Bruin technisch complex omdat in deze variant een extra hoekmast in de hartlijn van de bestaande 380 kV-verbinding moet worden gebouwd. Deze effecten zijn niet te vermijden. De gemeente hecht groot belang aan het vermijden van nieuwe gevoelige bestemmingen. Deze variant is daarom niet opgenomen in de effectbeschrijving en de effectvergelijking en wordt niet meegenomen in het verdere besluitvormingsproces.