Uitwerkingsgebied 6

Moerdijk-Zevenbergschen Hoek

In de gemeente Moerdijk is veel grootschalige industrie en infrastructuur aanwezig. Vooral bij Zevenbergschen Hoek komt veel infrastructuur samen: de A16, de hoge snelheidslijn en het spoor, de opgave voor windernergie en toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen, zoals het Logistiek Park Moerdijk, de geplande aanpassing van de Moerdijkbrug en de nieuwe 380 kV-verbinding.

In het advies van de samenwerkende overheden wordt aangegeven dat de gemeente Moerdijk zich aansluit bij het meest gedragen tracé, maar maatwerk vraagt bij Zevenbergschen Hoek vanwege de leefbaarheid en de toekomstige ontwikkelingen, met name voor de 9 gevoelige bestemmingen die ontstaan door de nieuwe 380 kV-verbinding.

De minister van Economische Zaken heeft daarom - bij het vaststellen van het tracé in juli 2017 - aan TenneT gevraagd om in een planstudie te onderzoeken hoe tracéoptimalisaties van de 380 kV-verbinding kunnen bijdragen aan de verlichting van de ruimtelijke druk in dit gebied.

Betrokken bewonersgroepen, bedrijven, de samenwerkende overheden, de gemeente Moerdijk, de provincie Noord-Brabant en TenneT hebben samen aan deze planstudie gewerkt. In meerdere werkateliers zijn meerdere varianten verkend. Er zijn hierbij ook varianten aan de orde gekomen die niet verder zijn uitgewerkt omdat deze dermate ingrijpend waren dat ze gezamenlijk met de betrokkenen als niet proportioneel zijn benoemd. Zij zijn daarom niet uitgewerkt. Er zijn drie varianten ontwikkeld en van effecten voorzien. Eén van deze varianten komt overeen met het tracé van het voorkeursalternatief.

variant Rood

Variant Rood komt overeen met het tracé van het voorkeursalternatief. Het tracé loopt in noordoostelijke richting en bundelt op een afstand van circa 100 meter aan de zuidzijde met de bestaande 380 kV-verbinding. Bij Zevenbergschen Hoek kruist het tracé de A16 en de spoorlijn van onder andere de hogesnelheidslijn. Ongeveer 900 meter ten oosten van deze kruising buigt het tracé van variant Rood gebundeld aan de bestaande 380 kV-verbinding naar het oosten richting Hooge Zwaluwe.

variant Geel

Variant Geel creëert meer afstand tussen de nieuwe 380 kV-verbinding en de woningen van Kattenkraam. Hierdoor komen zeven woningen buiten de indicatieve magneetveldzone te liggen en zijn geen gevoelige bestemming meer. Om dit mogelijk te maken wordt de bestaande 380 kV-verbinding in dit gedeelte gereconstrueerd (verplaatst).

Variant Geel loopt net als variant Rood in noordoostelijke richting en bundelt op een afstand van circa 100 meter aan de zuidzijde met de bestaande 380 kV-verbinding. Bij Zevenbergschen Hoek kruist het tracé de A16 en de spoorlijn. Hier maakt variant Geel - in tegenstelling tot variant Rood - een duidelijke knik in noordelijke richting. Hierdoor komt er een mast van de bestaande (te verplaatsen) verbinding en een mast van de nieuwe verbinding op een bedrijfslocatie te staan. De exacte locatie van de masten moet in overleg met de eigenaar van het bedrijf bepaald worden.

variant Groen

Het tracé van variant Groen lijkt op dat van variant Geel, maar creëert meer afstand tussen de nieuwe 380 kV-verbinding en de woningen nabij Kattenkraam. Ook in deze variant wordt de bestaande 380 kV-verbinding gereconstrueerd. Beide verbindingen komen door een grotere knik ter hoogte van Kattenkraam noordelijker te liggen. Hierdoor komen acht woningen buiten de indicatieve magneetveldzone te liggen en zijn geen gevoelige bestemming meer.

Effectbeschrijving

Leefomgevingskwaliteit

Variant Rood leidt tot negen gevoelige bestemmingen. Variant Geel heeft twee gevoelige bestemmingen en variant Groen één gevoelige bestemming.

Landschap

Bij Variant Rood is de bundel van de huidige en de nieuwe 380 kV-verbinding prominent aanwezig. Variant Geel heeft extra knikken ten opzichte van variant Rood. Hierdoor is de verbinding meer opvallend. Dit is nog sterker bij variant Groen. Er zijn geen effecten op landschappelijke elementen en structuren.

Natuur

Er zijn op basis van bureaustudies geen beschermde dier- en plantsoorten aangetroffen in het gebied rond de alternatieven Rood, Geel en Groen. De varianten liggen niet in of vlakbij een Natura 2000-gebied. De drie varianten kruisen het NNB-gebied dat langs de Landekensdijk ligt. Hierdoor zullen er enkele bomen verdwijnen. Dit is nadelig voor met name vleermuizen. Andere diersoorten zullen na realisatie wel weer gebruik kunnen maken van deze corridor. Voor variant Geel geldt dat de bestaande mast in het NNB-gebied verzwaard zal worden. Dit heeft een effect maar is niet onderscheidend ten opzichte van de andere varianten.

Archeologie

De varianten lopen alle drie voor het grootste deel door een gebied met een lage archeologische verwachtingswaarde. Zover nu ingeschat kan worden zal een enkele mast wel in een gebied met een middelhoge verwachtingswaarde worden geplaatst. Dit leidt niet tot onderscheidende effecten.

Bodem en Water

De varianten lopen niet door gebieden met grote verontreinigingen of aardkundige waarden. Zij lopen ook niet door waterbergingsgebieden. Wel is het zo dat bij variant Groen een mast op een compartimenteringskering staat. Dit is besproken met het waterschap. In de volgende fase zal in overleg met het waterschap worden gekeken of aanpassingen aan de kering nodig zijn. Bij variant Geel wordt een bestaande mast op de compartimenteringskering verzwaard.

(Net)techniek

De varianten voldoen alle drie aan de vereiste leveringszekerheid. De technische complexiteit in de aanlegfase wordt onder andere bepaald door de kruising met de snelweg en HSL-spoorlijn. De aanleg van variant Rood is voor het overige niet complex.

De varianten Geel en Groen bevatten naast de kruising met de snelweg en HSL-spoorlijn een reconstructie van de bestaande 380 kV-verbinding. Dit is technisch complex in de aanlegfase. De reconstructie en de daarvoor benodigde tijdelijke 150 kV-verbinding bevatten ook de kruising met de snelweg en HSL-spoorlijn. Ook is een korte tijdelijke 380 kV-verbinding en aanpassing in aanpalende masten nodig om een nieuwe mast te kunnen realiseren in de bestaande 380 kV-verbinding. De hoekmasten dienen bij deze varianten nog geoptimaliseerd te worden in relatie tot de tussenliggende mastlocaties.

De varianten verschillen niet in beheer en onderhoud.

De varianten verschillen in de raakvlakken die zij met objecten van derden hebben. Variant Rood heeft een beperkter raakvlak met de hoofdtransportleiding van Brabant Water, de snelweg, HSL en de spoorlijn dan de andere varianten. Variant Geel en Groen verschillen beperkt in de raakvlakken die zij met objecten van derden hebben.

Investeringskosten

De investeringskosten van de varianten Geel en Groen zijn vanwege de complexiteit in de aanleg significant hoger dan die van variant Rood. Variant Groen is significant duurder dan variant Geel, omdat deze een langere reconstructie en een langere tijdelijke 150 kV-verbinding bevat.

Omgevingsproces

Zoals in de inleiding is aangeven hebben de samenwerkende overheden in hun advies aangegeven dat de gemeente Moerdijk zich aansluit bij het meest gedragen tracé, maar maatwerk vraagt bij Zevenbergschen Hoek vanwege de leefbaarheid en de toekomstige ontwikkelingen, met name voor de negen gevoelige bestemmingen die ontstaan door de nieuwe 380 kV-verbinding. De minister van Economische Zaken heeft aan TenneT gevraagd om in een planstudie te onderzoeken welke tracéoptimalisaties van de 380 kV-verbinding mogelijk zijn.

Betrokken bewonersgroepen, bedrijven, de Samenwerkende Overheden, de gemeente Moerdijk, de provincie Noord-Brabant en TenneT hebben samen aan deze planstudie gewerkt. In meerdere werkateliers en een werkbezoek aan het project Doetinchem-Wesel (kenmerken van Wintracktracé) zijn meerdere varianten onderzocht. Een aantal varianten zijn in het proces afgevallen en in overleg niet verder uitgewerkt. In de werkateliers was er een gedragen voorkeur voor variant Groen. De effecten van de tijdelijke verbindingen zijn besproken met de betrokken bedrijven en grondeigenaren. Zij delen deze voorkeur niet. De positieve effecten op de leefbaarheid van Kattenkraam en de gevoelige bestemmingen zijn bepalend voor de voorkeur.

De inpassing en uitvoering van benodigde tijdelijke verbindingen worden besproken en uitgewerkt met de betrokken omgeving en de gemeente.

Voor een uitgebreidere weergave van het omgevingsproces, zijn de verslagen van dit proces in te zien.

Vergelijking effecten varianten
Moerdijk-Zevenbergschen Hoek

In onderstaande tabel is een samenvatting van de effecten weergeven. Wanneer de effecten van de varianten niet onderscheidend zijn, zijn deze grijs gemarkeerd. Positievere effecten zijn groen gemarkeerd; negatievere effecten zijn rood gemarkeerd. Voor leefomgevingskwaliteit is het aantal gevoelige bestemmingen weergegeven. Voor het omgevingsproces is de eindconclusie opgenomen.