Uitwerkingsgebied 5

Oud Gastel-Standdaarbuiten

Ten oosten van Oud Gastel bundelt het tracé vanaf Borchwerf II met de A17. De opgave tot aan de Pietseweg is om strakker te bundelen met de A17 en meer rechtstanden te creëren. Net ten zuiden van Standdaarbuiten staat de betoncentrale aan de Dintel. Aan de westzijde van de A17 staat de bestaande 380 kV-verbinding. Deze verbinding staat tussen de snelweg en de buisleidingenstraat in en moet deels verplaatst worden naar de westzijde van de buisleidingenstraat om plaats te maken voor de nieuwe 380 kV-verbinding. Er is onderzocht hoe de te verplaatsen bestaande verbinding het beste de betoncentrale kan passeren. Hiervoor zijn verschillende varianten onderzocht. Ook is onderzocht hoe het tracé van de nieuwe 380 kV-verbinding het beste kan worden ingepast ter hoogte van Sluissedijk.

In dit gebied zijn de opgaven dusdanig verschillend, dat er afzonderlijke varianten zijn ontwikkeld. Deze varianten kunnen allemaal op elkaar aansluiten.

In deze notitie worden de drie opgaven afzonderlijk beschreven (drie deelgebieden):

1. Nieuwe 380 kV-verbinding Borchwerf-Pietseweg (Oud Gastel)

  • Oud-Gastel - Variant Geel
  • Oud Gastel - Variant Blauw

2. Verplaatsing van een deel van de bestaande 380 kV verbinding: reconstructies (Standdaarbuiten)

  • Variant Wit-rood
  • Variant Wit-geel
  • Variant Wit-blauw

3. De nieuwe 380 kV-verbinding Pietseweg-Standdaarbuiten (Standdaarbuiten)

  • Standdaarbuiten - Variant Geel
  • Standdaarbuiten - Variant Blauw

Nieuwe 380 kV-verbinding Borchwerf-Pietseweg (Oud Gastel)

De opgave bij Oud Gastel is om het tracé van de nieuwe verbinding zo strak mogelijk te bundelen met de A17. In de uitwerking bleek dat de Dow-leiding bij alle varianten (ook het tracé van het voorgenomen tracé) verlegd moet worden. Het tracé van het voorgenomen tracé had een knik om het raakvlak met deze Dow-leiding (en dus een verlegging) te voorkomen. Nu de Dow-leiding in dit gebied bij alle varianten verlegd moet worden, is er geen reden meer om in het tracé een knik te behouden. De nieuwe 380 kV-verbinding tussen Borchwerf II en de Pietseweg is daarom uitgewerkt in twee varianten waar de knik uit het tracé is gehaald. Dit zijn variant Geel en variant Blauw.

Oud Gastel - variant Geel

Deze variant bundelt strak met de A17. Vanaf de noordzijde van Borchwerf II loopt het tracé door meerdere knikken met de bocht van de A17 mee. Hierbij is een afstand van minimaal 27,5 meter vanaf de snelweg aangehouden om te voorkomen dat er masten in de obstakelvrije zone van de snelweg komen te staan. Er is hierbij ook rekening gehouden met de aanwezigheid van ventwegen en een carpoolplaats. De maximum afstand tot de snelweg is circa 45 meter.

Oud Gastel - variant Blauw

Er is ook een variant ontwikkeld gebundeld aan de A17 met zoveel mogelijk rechtstanden. Dit is uitgewerkt in variant Blauw. Het tracé van variant Blauw loopt na Borchwerf II in een rechte lijn naar oprit 22 – Oudenbosch van de A17. Vanaf de oprit loopt het tracé met enkele kleine bochten verder noordwaarts naar het tankstation Oud Gastel. Het verschil ten opzichte van variant Geel is dat het tracé minimaal drie knikken minder bevat. Variant Blauw staat op circa 40 – 60 meter afstand van de snelweg.

Reconstructies (Standdaarbuiten)

Vanaf de Pietseweg wordt de bestaande 380 kV-verbinding Geertruidenberg – Zandvliet verplaatst naar de westzijde van de buisleidingenstraat. Dit is nodig om voldoende ruimte te maken voor de nieuwe 380 kV-verbinding. Er zijn drie varianten voor deze zogeheten reconstructie onderzocht.

variant Wit-rood

Het tracé van het voorgenomen tracé is uitgewerkt in variant Wit-rood. De bestaande 380 kV-verbinding wordt verplaatst naar de westzijde van de buisleidingenstraat. Nabij de Dintel knikt dit tracé om de aanwezige betoncentrale heen. Ter hoogte van de Sluissedijk sluit de reconstructie aan op het huidige tracé van de bestaande 380 kV-verbinding.

variant Wit-geel

Deze variant is ontwikkeld om strakker te bundelen met de bestaande verbinding en om zo veel mogelijk rechtstanden te creëren. Het tracé van variant Wit-geel blijft bundelen met de buisleidingenstraat en de nieuwe 380 kV-verbinding en loopt daarbij over het terrein van de betoncentrale. Bij de bundeling met de buisleidingenstraat wordt de minimaal vereiste afstand van 55 meter aangehouden. Bij deze variant zijn er twee gevoelige bestemmingen minder dan in het tracé van het voorgenomen tracé.

variant Wit-blauw

Het tracé van variant Wit-blauw blijft ook bundelen met de buisleidingenstraat en de nieuwe 380 kV-verbinding. Het tracé van de verplaatsing van de bestaande verbinding loopt in variant Wit-blauw meer westelijk over het terrein van de betoncentrale. Bij een nog westelijkere ligging ontstaan extra gevoelige bestemmingen. Door deze ligging wordt een knik in het zuidelijk deel van de reconstructie voorkomen. Bij variant Wit-blauw zijn er twee gevoelige bestemmingen minder dan in het tracé van het voorgenomen tracé.

De nieuwe 380 kV-verbinding Pietseweg-Standdaarbuiten (Standdaarbuiten)

De nieuwe 380 kV-verbinding ligt aan de oostzijde van de buisleidingenstraat en de westzijde van de A17. Er zijn twee varianten onderzocht.

Standdaarbuiten - variant Geel

In het tracé van variant Geel ligt de nieuwe 380 kV-verbinding vanaf de Pietseweg op de juiste afstand (55 meter) vanaf de buisleidingenstraat. Ten noorden van de Dintel maakt het tracé een knik richting het noordoosten. Hierbij bundelt het tracé zo veel als mogelijk met de buisleidingenstraat en variant Wit-blauw en Wit-geel van de reconstructie. Na de Sluissedijk sluit het tracé aan op het tracé van het voorgenomen tracé. Dit tracé heeft vier gevoelige bestemmingen minder dan variant Blauw.

Standdaarbuiten - variant Blauw

Variant Blauw verschilt alleen nabij Sluissedijk van variant Geel. Variant Blauw is vergelijkbaar met het tracé van het voorgenomen tracé. Het tracé van variant Blauw loopt met knikken mee met de bocht van de A17, terwijl Geel meer gelijk loopt met variant Wit-blauw en Wit-geel van de reconstructie.

Effectbeschrijving

De effectbeschrijvingen zijn onderverdeeld drie deelgebieden:
  1. Oud Gastel: Nieuwe 380 kV-verbinding Borchwerf-Pietseweg
  2. Standdaarbuiten: Verplaatsing van een deel van de bestaande 380 kV verbinding: reconstructies
  3. Standdaarbuiten: De nieuwe 380 kV-verbinding Pietseweg-Standdaarbuiten

Leefomgevingskwaliteit (gevoelige bestemmingen)

Oud Gastel

Variant Geel en Variant Blauw hebben beide 11 gevoelige bestemmingen (drie op de Middenstraat, twee op de Slotstraat, twee op Kralen, vier op de Pietseweg).

Standdaarbuiten

De reconstructievariant Wit-rood leidt tot vier gevoelige bestemmingen (drie aan st. Antoinedijk, een aan de Sluissedijk). Bij reconstructievariant Wit-geel en Wit-blauw zijn er twee gevoelige bestemmingen (een aan st. Antoinedijk, een aan de Sluissedijk).

Variant Geel van de nieuwe verbinding leidt tot vijf gevoelige bestemmingen (vijf aan de Sluissedijk) en variant Blauw leidt tot negen gevoelige bestemmingen (vijf aan de Sluissedijk en vier aan de Oude Kerkstraat).

Landschap

Oud Gastel: Variant Geel en variant Blauw

Variant Geel volgt de bocht van de A17 nauwkeuriger en heeft meerdere hoekmasten terwijl variant Blauw een lange rechtstand met enkele hoekmasten heeft. Variant Blauw zal hier een rustiger beeld opleveren.

Standdaarbuiten: Reconstructie Wit rood, Wit geel en Wit Blauw

De reconstructie in variant Wit-rood wijkt, met twee forse richtingsveranderingen en bijbehorende hoekmasten ter plaatse van de kruising met de Dintel, sterk af van de tracébundel A17-380 kV-verbinding. De reconstructie zal daardoor prominent in het landschap aanwezig zijn. Variant Wit-geel volgt met een eenvoudig tracé op enige afstand de bundel van de A17- 380 kV-verbinding. Het ruimtelijk beeld zal daardoor relatief rustig zijn. De effecten van variant Wit-blauw zijn vergelijkbaar.

Standdaarbuiten: variant Geel en variant Blauw

De verschillen in effecten van beide varianten zijn beperkt. Variant Blauw volgt de bocht in de A17 iets nauwkeuriger. Variant Geel heeft een meer gestrekt tracé en zal daardoor een iets rustiger beeld opleveren.

Natuur

Oud Gastel

De varianten Geel en Blauw lopen niet door Natura2000 of NNB-gebied en zijn op dit aspect niet onderscheidend. Daarnaast zijn er op basis van bureauonderzoeken (2018) geen beschermde of kwetsbare dier- en plantensoorten bekend op of dichtlangs de varianten Geel en Blauw.

Standdaarbuiten

De reconstructie varianten Wit-rood, Wit-geel, Wit-blauw, en de tracévarianten Geel en Blauw voor de nieuwe verbinding lopen niet door Natura 2000 gebieden. Ze kruisen allemaal bij de Dintel een NNB gebied. Zij zijn op dit aspect niet onderscheidend. Er zijn op dit moment geen beschermde of kwetsbare dier- en plantensoorten waargenomen op of dichtlangs de beoogde tracévarianten van de nieuwe verbinding Geel en Blauw.

Archeologie

Oud Gastel

De varianten Geel en Blauw lopen voor het grootste deel door een gebied met een afwisselende archeologische verwachtingswaarde. Dit effect is niet onderscheidend.

Standdaarbuiten

De reconstructie varianten Wit-rood, Wit-geel, Wit-blauw én de tracévarianten Geel en Blauw voor de nieuwe verbinding lopen voor het grootste deel door een gebied met een afwisselende verwachtingswaarde wat betreft archeologie. Dit is niet onderscheidend.

Bodem en Water

Oud Gastel

De alternatieven Geel en Blauw lopen niet door gebieden die nu bekend zijn met grote verontreinigingen of aardkundige waarden.

Standdaarbuiten

De reconstructievarianten Wit-rood, Wit-geel, Wit-blauw én de varianten Geel en Blauw voor de nieuwe verbinding lopen niet door gebieden die nu bekend zijn met grote verontreinigingen of aardkundige waarden.

(Net)techniek

Oud Gastel

De varianten voldoen aan de eisen ten aanzien van leveringszekerheid en verschillen onderling nauwelijks. De varianten Geel en Blauw zijn zeer complex in aanleg vanwege de raakvlakken met de aanwezige kabels en leidingen (buiten de buisleidingenstraat). Dit kan ook consequenties hebben voor beheer en onderhoud van de kabels en leidingen. De varianten verschillen hierin nauwelijks.

Standdaarbuiten

Reconstructie Wit-rood, Wit-geel en Wit-blauw

De reconstructievarianten voldoen aan de eisen ten aanzien van leveringszekerheid en verschillen onderling nauwelijks. De varianten zijn zeer complex in aanleg vanwege de raakvlakken met de aanwezige kabels en leidingen. Dit kan ook consequenties hebben voor beheer en onderhoud van de kabels en leidingen. Variant Wit-blauw en Wit-rood scoren een fractie positiever vanwege de iets grotere afstand tot de buisleidingenstraat.

Standdaarbuiten

Nieuwe verbinding: variant Geel en variant Blauw

De varianten voldoen aan de eisen ten aanzien van leveringszekerheid en verschillen onderling nauwelijks. De varianten Geel en Blauw zijn zeer complex in aanleg vanwege de raakvlakken met de aanwezige kabels en leidingen. Dit kan ook consequenties hebben voor beheer en onderhoud van de kabels en leidingen. De varianten verschillen hierin nauwelijks.

Onder bepaalde omstandigheden kunnen elektrische installaties en elektrische apparaten elkaars werking verstoren. Voor alle varianten is onderzocht of het haalbaar is om te voorkomen dat er als gevolg van de nieuwe hoogspanningsverbinding situaties ontstaan waarin elektrische installaties en elektrische apparaten door de nieuwe hoogspanningsverbinding zodanig worden verstoord dat deze verstoring onoplosbaar is. Op sommige locaties zullen in verband met mogelijke verstoring door de hoogspanningsverbinding extra maatregelen getroffen moeten worden. In de volgende fase worden deze locaties nader bestudeerd. Eventuele maatregelen worden in afstemming met de betreffende stakeholder vastgesteld.

Investeringskosten

Oud Gastel

De investeringskosten van de varianten Geel en Blauw in Oud Gastel zijn niet onderscheidend.

Standdaarbuiten

De investeringskosten van de reconstructievarianten Wit-rood, Wit-geel en Wit-blauw in Standdaarbuiten zijn niet onderscheidend. De investeringskosten van de varianten Geel en Blauw van de nieuwe verbinding in Standdaarbuiten zijn niet onderscheidend.

Omgevingsproces

Voor dit uitwerkingsgebied hebben vier werkateliers en meerdere bilaterale overleggen plaatsgevonden waarin het voorgenomen tracé met betrokkenen is uitgewerkt.

De opgave voor het gedeelte nabij Oud Gastel was om de nieuwe verbinding landschappelijk zo goed mogelijk in te passen. In de uitwerking bleek dat de Dow-leiding bij alle varianten (ook het tracé van het voorgenomen tracé) verlegd moet worden. Het tracé van het voorgenomen tracé had een knik om een raakvlak met deze Dow-leiding te voorkomen. Het tracé van het voorgenomen tracé is daarom uitgewerkt in de varianten Blauw en Geel. In het werkatelier is aangegeven te kiezen voor de landschappelijk best ingepaste variant. Variant Blauw is als landschappelijk best ingepaste variant genoemd vanwege de meeste rechtstanden.

Voor de reconstructie van de bestaande verbinding was de opgave om strakker te bundelen met de buisleidingenstraat, de nieuwe 380 kV-verbinding en de A17 en meer rechtstanden te realiseren. Dit is uitgewerkt in variant Wit-rood, Wit-geel en Wit-blauw. Variant Wit-geel en Wit-blauw voldoen aan de uitwerkingsopgave en leiden tot twee gevoelige bestemmingen minder. Beide varianten passeren de betoncentrale. De variant Wit-blauw passeert het terrein van de betoncentrale iets oostelijker, waardoor deze over het terrein maar niet over het kantoorgebouw loopt. De meeste betrokkenen aan deze werkateliers spreken zich uit voor een strakke bundeling (Wit-blauw en Wit-geel). De betoncentrale deelt deze voorkeur niet. Bij een keuze tussen Wit-blauw en Wit-geel is er minder afkeer tegen Wit-geel.

Voor de nieuwe 380 kV-verbinding nabij de Sluissedijk zijn twee varianten onderzocht om het tracé landschappelijk zo goed mogelijk in te passen: variant Geel en variant Blauw. Variant Blauw bundelt met de A17 en loopt met knikken met de bocht mee. Variant Geel bundelt ook met de A17, maar loopt niet mee met de bocht. Deze variant volgt het tracé van de reconstructievarianten Wit-blauw en Wit-geel. Er is vanuit de omgeving een voorkeur voor de variant met de minst gevoelige bestemmingen.

Voor een uitgebreidere weergave van het omgevingsproces, zijn de verslagen van dit proces in te zien.

Vergelijking effecten varianten
Oud Gastel-Standdaarbuiten

In onderstaande tabel is een samenvatting van de effecten weergegeven. Wanneer de effecten van de varianten niet onderscheidend zijn, zijn deze grijs gemarkeerd. Positievere effecten ten opzichte van elkaar zijn groen gemarkeerd; negatievere effecten ten opzichte van elkaar zijn rood gemarkeerd. Voor leefomgevingskwaliteit is het aantal gevoelige bestemmingen weergegeven. Voor het omgevingsproces is de eindconclusie opgenomen.

Niet realistische varianten

In het uitwerkingsproces zijn varianten afgevallen die om verschillende redenen niet realistisch bleken te zijn. In dit uitwerkingsgebied (bestaande uit drie deelgebieden) zijn dit Rood (deelgebied 1), Lichtgroen, Lichtgeel, Paars, Rood (deelgebied 3).

Oud Gastel - Variant Rood

Variant Rood komt overeen met het voorgenomen tracé. Vanaf Roosendaal-Noord loopt het tracé parallel aan de A17 naar het noorden. Aanvankelijk was een knik voorzien om bij de Middenstraat de Dow-leiding te vermijden. In de uitwerking bleek dat de Dow-leiding bij alle varianten verlegd moet worden. Hiermee is variant Rood niet meer realistisch. Er worden daarom geen effecten van deze variant in beeld gebracht.

Oud Gastel - Variant Lichtgroen

De varianten Rood, Geel en Blauw gaan uit van bundeling met de A17. Variant Lichtgroen gaat daarentegen uit van bundeling van de nieuwe 380 kV-verbinding met de bestaande 380 kV-verbinding tussen Geertruidenberg en Zandvliet. Het tracé van deze variant loopt vanaf de westzijde van Borchwerf II gebundeld op 100 meter afstand van de bestaande verbinding door tot aan het tankstation Oud-Gastel aan de A17. Deze bundeling leidt tot 19 gevoelige bestemmingen. Dit zijn er 7 meer dan de andere varianten.

Het tracé van de nieuwe 380 kV-verbinding komt over een aanzienlijke lengte op minder dan de vereiste 55 meter van de buisleidingenstraat, of zelfs óp de buisleidingenstraat te staan. Hierdoor is variant Lichtgroen niet realistisch. Daarom wordt deze variant niet in de effectbeschrijving opgenomen.

Oud Gastel - Variant Lichtgeel

In deze variant wordt de bestaande 380 kV-verbinding vanaf de westzijde van Borchwerf II gereconstrueerd tot aan de Pietseweg, zodat deze direct ten westen van de nieuwe 380 kV-verbinding komt te liggen. Deze variant leidt tot 19 gevoelige bestemmingen.

Het tracé van de nieuwe 380 kV-verbinding komt over een aanzienlijke lengte op minder dan de vereiste 55 meter van de buisleidingenstraat, of zelfs óp de buisleidingenstraat te staan. Bovendien speelt hier geen noodzaak tot reconstructie, aangezien hier geen ruimtelijk knelpunt aan de orde is die een reconstructie rechtvaardigt. Hierdoor is variant Lichtgeel niet realistisch. Daarom wordt deze variant niet in de effectbeschrijving opgenomen.

Oud Gastel-Standdaarbuiten - Variant Paars

De opgave in het gebied is om de knik uit de reconstructie te halen en te bundelen met de buisleidingenstraat en de A17. Bij deze bundeling passeert de te reconstrueren verbinding de betoncentrale en worden gevoelige bestemmingen aan de St. Antoinedijk voorkomen. In het werkatelier is gesuggereerd dat wanneer de bundelingsvarianten op problemen stuiten een grotere knik door het open landschap te overwegen is waardoor er geen gevoelige bestemmingen aan de St. Antoinedijk ontstaan.

De variant is uitgewerkt. De variant Paars voldoet niet aan de opgave voor dit uitwerkingsgebied (strakkere bundeling). Ook de gemeente heeft aangegeven dat deze variant niet in overeenstemming is met het gemeentelijk beleid om grootschalig infrastructuur te bundelen en combineren (in plaats van verdere verspreiding).

Oud Gastel - Variant Rood

Variant Rood komt overeen met het voorgenomen tracé. Vanaf de Pietseweg wordt de bestaande 380 kV-verbinding Geertruidenberg – Zandvliet gereconstrueerd naar de westzijde van de buisleidingenstraat. Dit is nodig om voldoende ruimte te maken voor de nieuwe 380 kV-verbinding. De nieuwe 380 kV-verbinding wordt op de vrijgekomen locatie geplaatst. Variant Rood staat hierdoor over een aanzienlijke lengte op circa 50 meter van de buisleidingenstraat. Dit is minder dan de vereiste 55 meter. Hierdoor is variant Rood niet realistisch. Daarom wordt deze variant geparkeerd en niet in de effectbeschrijving opgenomen.