Uitwerkingsgebied 4

Roosendaal-Halderberge

Het tracé tussen Roosendaal en Halderberge bundelt met het tracé van de buisleidingenstraat. Het tracé is mede bepaald door drie windturbines en de buisleidingenstraat. Er moet in verband met de veiligheid een bepaalde afstand aangehouden worden tussen de windturbines en de nieuwe verbinding en tussen de nieuwe verbinding en de buisleidingenstraat. Daarom is het tracé van het voorgenomen tracé aan de westzijde van de windturbines getraceerd. Hierdoor heeft het tracé een aantal knikken en wordt er niet gebundeld met de buisleidingenstraat. In de uitwerking is onderzocht of het tracé beter gebundeld kan worden, rekening houdend met een veilige afstand tot de windmolens en de buisleidingenstraat. Na de kruising met de Nieuwe Roosendaalsche Vliet passeert de verbinding het bedrijventerrein Borchwerf II. Hier is onderzocht of het tracé beter gebundeld kan worden met de A17.

Bij de uitwerking van het gebied Roosendaal-Halderberge is het uitwerkingsgebied opgesplitst in twee uitwerkingslocaties, te weten Roosendaal-Kruisland en Borchwerf II. Bij de uitwerkingslocatie Roosendaal-Kruisland is gezocht naar mogelijkheden om verder te bundelen met de buisleidingenstraat. Bij de uitwerkingslocatie Borchwerf II, ten oosten van het kanaal, is gezocht naar mogelijkheden om meer te bundelen met de A17. Hierbij spelen naast technische en landschappelijke effecten vooral de belangen van de bedrijven een rol. In de werkateliers zijn verschillende varianten beschouwd. De varianten in deze twee uitwerkingslocaties kunnen niet los van elkaar worden gezien. Daarom zijn er integrale varianten ontwikkeld voor het gebied Roosendaal-Halderberge. Dit heeft tot drie varianten geleid.

variant Rood

Variant Rood komt overeen met het tracé van het voorgenomen tracé. Aan de zuidzijde van het tracé kruist het tracé de A58 om daarna parallel aan de buisleidingenstraat naar het noorden te lopen. De windmolens worden aan de westzijde gepasseerd op een afstand van circa 220 meter, 285 meter en 220 meter. Hierdoor bundelt het tracé niet met de buisleidingenstraat, heeft het tracé een aantal scherpe knikken en wordt een aantal woningen ingesloten tussen de nieuwe verbinding en de bestaande 380 kV-verbinding. Ook het kassencomplex wordt aan de westzijde gepasseerd. Ten noorden van de windmolens kruist het tracé de Nieuwe Roosendaalsche Vliet.

Het tracé loopt verder oostwaarts in de richting van de bestaande 380 kV-verbinding Geertruidenberg – Zandvliet. Vlak voor deze bestaande verbinding maakt het tracé een knik noordwaarts en ter hoogte van de bedrijven aan Helium een knik in oostelijke richting naar de A17. Ter hoogte van deze bedrijven maakt het tracé een kleine knik om gevoelige bestemmingen aan de Drossaertstraat te voorkomen. Het tracé passeert de bedrijven aan Helium op circa 16 meter afstand.

variant Paars

Variant Paars geeft invulling aan de opgave om de nieuwe verbinding op het tracédeel bij Roosendaal-Kruisland tussen de windmolens en de buisleidingenstraat te traceren en de bundeling met de buisleidingenstraat voort te zetten. Variant Paars loopt over vrijwel de hele lengte parallel aan de buisleidingenstraat. Hierbij loopt de nieuwe verbinding over het kassencomplex en passeert windmolens aan de oostzijde (het tracé loopt tussen de windmolens en de buisleidingenstraat). Er zijn gedetailleerde berekeningen gemaakt van de afstanden die in verband met de veiligheid tussen de windmolens en de verbinding aangehouden moeten worden. De afstand tot de windmolens bedraagt 250 meter, 130 meter en 115 meter. Het tracé passeert daarna de Nieuwe Roosendaalsche Vliet met een schuine kruising en loopt verder naar het noordoosten in een rechte lijn naar Borchwerf II. Het knikje in het tracé ter hoogte van de bedrijven aan Helium is uit het tracé gehaald. Hierdoor ligt het tracé op circa 28 meter vanaf de bedrijven aan Helium. Door een juiste plaatsing van de masten blijven de woningen aan de Drossaertstraat buiten de indicatieve magneetveldzone liggen.

variant Grijsblauw

Variant Grijsblauw geeft invulling aan de opgave om zo veel als mogelijk te bundelen met de buisleidingenstraat en nabij Borchwerf zo veel als mogelijk te bundelen met de A17. Variant Grijsblauw bundelt in het eerste gedeelte met de buisleidingenstraat. Ten zuiden van het glastuinbouwbedrijf maakt het tracé een knik naar het noordoosten. Hierbij kruist de verbinding de buisleidingenstraat en passeert het bedrijventerrein Borchwerf II. Vervolgens bundelt het tracé met de A17 tot voorbij Borchwerf II. Het tracé ligt op circa 28 meter van de bedrijven aan Argon. Voor deze variant moet de Dow-leiding worden verlegd. Omdat variant Grijsblauw, ten noorden van Station Roosendaal-Borchwerf de bestaande 150 kV-verbinding twee keer zou kruisen, wordt deze 150 kV-verbinding over een grotere afstand dan in de andere varianten verkabeld.

Effectbeschrijving

Leefomgevingskwaliteit (gevoelige bestemmingen)

Variant Rood bevat 10 gevoelige bestemmingen. Ten opzichte van variant Rood komen er bij variant Paars drie nieuwe gevoelige bestemmingen bij (Noordstraat, Westelijke havendijk en Vlietweg) en vallen er twee gevoelige bestemmingen af (Noordstraat). Ten opzichte van variant Rood komen er bij variant Grijsblauw twee nieuwe gevoelige bestemmingen bij (Noordstraat en Vlietweg) en vallen er twee gevoelige bestemmingen af (Noordstraat).

Landschap

Bij variant Rood wordt de bundeling met de buisleidingstraat, A17 en de rand van de bebouwing van Roosendaal over een lengte van circa drie kilometer losgelaten. Het tracé knikt in westelijke richting het open landschap in en loopt met een tweede knik verder naar het noorden, gedeeltelijk min of meer parallel aan de bestaande 380 kV-verbinding. De verbinding zal met name door de richtingsveranderingen prominent aanwezig zijn. Variant Paars heeft een redelijk gestrekt tracé en enkele flauwe richtingsveranderingen. Het volgt op enige afstand de rand van de bebouwing van Roosendaal. Dit is positiever dan variant Rood.

De effecten van variant Grijsblauw zijn ten zuiden van de Nieuwe Roosendaalsche Vliet vergelijkbaar met die van variant Paars. Een belangrijk verschil is dat variant Grijsblauw meer zuidelijk en daardoor langer met de A17 bundelt en daarmee goed aansluit op de bundeling verder naar het noorden in het uitwerkingsgebied Oud-Gastel – Standdaarbuiten. Om dit te realiseren kruist de verbinding de buisleidingenstraat met twee knikken. De twee knikken zullen duidelijk zichtbaar zijn, maar hebben een zekere herkenbare samenhang met de landschappelijke opbouw. De bestaande 150 kV-verbinding wordt in variant Grijsblauw over een grotere lengte verkabeld. Dit heeft een positief effect op het aspect Landschap. Hierdoor scoort variant Grijsblauw beter dan variant Rood en Paars.

Natuur

Geen van de varianten ligt in een Natura 2000-gebied. Het gebied tussen industrieterrein Borchwerf II en de bestaande 380 kV-verbinding is aangewezen als NNB gebied. Dit heeft een negatief effect voor de varianten Paars en Rood. Op basis van bureauonderzoeken (2018) zijn bij Borchwerf II verschillende buizerdsnesten bekend. Hiermee moet in de uitvoering rekening gehouden worden.

Archeologie

Alle varianten lopen door een gebied met een middelhoge archeologische waarden. Dit betekent dat in de vervolgfase nader onderzoek wordt verricht. Bij de positionering van de masten dient zoveel als mogelijk rekening te worden gehouden met deze locaties, voor zover nu al bekend is waar deze zich bevinden. Archeologie is voor deze varianten niet onderscheidend.

Bodem en Water

De tracés van de varianten Rood en Paars lopen door een waterbergingsgebied bij Roosendaal. Dit betekent dat hier vergunningen voor aangevraagd moeten worden. Tevens is het belangrijk dat bij de positionering van de masten rekening gehouden wordt met de aanwezige waterkeringen.

(Net)techniek

Alle varianten zijn vanuit leveringszekerheid toelaatbaar. Er zijn wel verschillen in de leveringszekerheid in relatie tot de afstand tussen de verbinding en de windturbines. De varianten Rood en Grijsblauw staan buiten de invloedafstand van windturbines. Variant Paars voldoet aan de gestelde projecteisen ten aanzien van de afstand tot windturbines, maar staat wel binnen de invloedafstand. Voor nieuwe (nog op te starten) projecten gelden strengere eisen. Variant Grijsblauw is technisch complexer om aan te leggen dan beide andere varianten. Deze variant staat op korte afstand van de A17 waardoor de ruimte voor aanleg beperkt is. Daarnaast dient de bestaande 150 kV-verbinding te worden aangepast vanwege twee kruisingen. Dit is niet aan de orde bij de varianten Rood en Paars. Deze aanpassing kan mogelijk wel bijdragen aan de oplossing voor het knelpunt dat er is ten aanzien van de elektromagnetische beïnvloeding op de buisleidingenstraat (specifiek de ligging van de bestaande 150 kV-verbinding ten opzichte van de buisleidingenstraat). Ook bij de andere varianten zal een oplossing voor dit knelpunt gevonden moeten worden.

Het beheer en onderhoud van de varianten is niet onderscheidend. De varianten verschillen niet ten aanzien van bereikbaarheid, levensduur en betrouwbaarheid en het onderscheid ten aanzien van veiligheid is verwaarloosbaar.

De raakvlakken van de varianten op objecten van derden waarbij maatregelen getroffen moeten worden zijn verschillend. Bij variant Rood zijn er weinig raakvlakken met objecten van derden. Bij variant Grijsblauw is verlegging van de aanwezige kabels en leidingen noodzakelijk, waaronder de Dow-leiding naar de buisleidingenstraat noodzakelijk. Bij deze variant moet rekening worden gehouden met (beperkte) maatregelen in verband met de kleine afstand tot de bedrijfsgebouwen. Dit geldt in mindere mate ook bij variant Rood en Paars vanwege de passage bij Helium. Bij variant Paars gaat het tracé over een glastuinbouwbedrijf waardoor er aanpassingen nodig zijn, maar dit leidt niet tot een onderscheidend effect.

Er is een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar elektromagnetische comptabiliteit (EMC). Onder omstandigheden kunnen elektrische installaties en elektrische apparaten elkaars werking verstoren. Voor alle varianten is onderzocht of het haalbaar is om te voorkomen dat er als gevolg van de nieuwe hoogspanningsverbinding situaties ontstaan waarin elektrische installaties en elektrische apparaten door de nieuwe hoogspanningsverbinding zodanig worden verstoord dat deze verstoring onoplosbaar is. Op sommige locaties zullen in verband met mogelijke verstoring door de hoogspanningsverbinding extra maatregelen getroffen moeten worden. In de volgende fase worden deze locaties nader bestudeerd. Eventuele maatregelen worden in afstemming met de betreffende stakeholder vastgesteld.

Investeringskosten

De varianten Paars en Rood zijn vergelijkbaar qua kosten. Variant Grijsblauw is significant duurder. Dit wordt veroorzaakt door de benodigde verlegging van de Dow-leiding, die tussen de A17 en Borchwerf II ligt.

Omgevingsproces

In de uitwerking is onderzocht of het tracé beter gebundeld kan worden, rekening houdend met een veilige afstand tot de windmolens en de buisleidingenstraat.

Het beeld naar aanleiding van het omgevingsproces:

 • Variant Grijsblauw en variant Paars voldoen aan de opgave om beter te bundelen. Variant Grijsblauw bundelt zowel met de buisleidingenstraat als de A17. Variant Paars bundelt met de buisleidingenstraat.
 • De bestaande 150 kV-verbinding wordt in variant Grijsblauw over een grotere lengte verkabeld. Dit heeft een positief effect op het aspect Landschap
 • Bij variant Rood wordt de bundeling losgelaten en knikt het tracé het open landschap in. Hierdoor worden woningen aan de Wildenhoeksestraat en Holderbergsedijk ingesloten tussen de bestaande en nieuwe 380 kV-verbinding. Een variant die geheel aan de oostzijde van de buisleidingenstraat bundelt is niet realistisch, vanwege aanwezige leidingen, gevoelige bestemmingen, bedrijfspanden, winkelcentrum, recreatieve bestemmingen en vuilverbranding die direct naast of onder de verbinding zouden komen te liggen.
 • Variant Grijsblauw maakt een ligging gebundeld met de A17 nabij Borchwerf II mogelijk. In eerste instantie was variant Bruin uitgewerkt met een ligging gebundeld met de A17. In de uitwerking bleek dat een mastpositie (hoekmast) in deze variant op een afvalwaterpersleiding geplaatst moest worden. Een andere positie van deze hoekmast was niet mogelijk. Daarom is deze variant uitgewerkt in variant Grijsblauw. Door langer te bundelen met de A17 wordt het raakvlak met de afvalwaterpersleiding voorkomen.
 • Variant Grijsblauw ligt op grotere afstand van de windmolens dan variant Paars en passeert niet het glastuinbouwbedrijf.
 • Variant Grijsblauw komt op korte afstand van de woningen aan de Vlietweg. Een woning op de Noordstraat en een woning op de Vlietweg worden gevoelige bestemming. Bij variant Rood zijn er twee woningen op de Noordstraat gevoelige bestemming. Bij variant Paars zijn er drie gevoelige bestemmingen (Noordstraat, Westelijke havendijk en Vlietweg).
 • Bezien vanuit de bedrijven zijn de belangen niet verenigbaar. Variant Paars en Rood lopen langs de bedrijven aan Helium. Variant Grijsblauw loopt langs de bedrijven aan Argon. De vragen en de zorgpunten die de bedrijven hebben zijn wel vergelijkbaar. Het gaat met name over de gezondheid van werknemers, de bedrijfsvoering in de nabijheid van een 380 kV-hoogspanningsverbinding. Daarnaast worden ook imagoschade en effect op de waarden van de panden genoemd.
 • In het werkatelier is vanuit de omgeving Roosendaal-Kruisland gevraagd om, als de varianten die beter bundelen toch in het vervolg niet haalbaar blijken te zijn (waar nu geen sprake is), in gesprek te gaan over andere oplossingen en niet zondermeer terug te vallen op variant Rood.

Voor een uitgebreidere weergave van het omgevingsproces, zijn de verslagen van dit proces in te zien.

Vergelijking effecten varianten
Roosendaal-Halderberge

In onderstaande tabel is een samenvatting van de effecten weergegeven. Wanneer de effecten van de varianten niet onderscheidend zijn ten opzichte van elkaar, zijn deze grijs gemarkeerd. Positievere effecten zijn groen gemarkeerd; negatievere effecten zijn rood gemarkeerd. Voor leefomgevingskwaliteit is het aantal gevoelige bestemmingen weergegeven.

Niet realistische varianten

In het uitwerkingsproces is een variant afgevallen die om verschillende redenen niet realistisch blijkt te zijn. In dit uitwerkingsgebied is dat de variant Bruin, Geel en Groen.

variant Bruin

Variant Bruin loopt over vrijwel de hele lengte parallel aan de buisleidingenstraat. Het tracé passeert het kassencomplex en loopt aan de oostzijde van de windmolens langs. Er zijn gedetailleerde berekeningen gemaakt van de afstanden die in verband met de veiligheid tussen de windmolens en de verbinding aangehouden moeten worden. Variant Bruin knikt met een scherpe knik naar het oosten om vervolgens met een bijna haakse kruising over de Roosendaalse Vliet te lopen. Het tracé loopt vervolgens gebundeld aan de westzijde van de A17.

In de uitwerking bleek dat een hoekmast op een afvalperswaterleiding van het waterschap niet te vermijden was. Door bij het tracé uit te gaan van een langere bundeling met de A17 kon dit knelpunt worden voorkomen. Dit is uitgewerkt in variant Grijsblauw. Variant Bruin is daarom niet verder uitgewerkt.

variant Geel

Variant Geel bundelt aan de oostzijde met de buisleidingenstraat, zoveel mogelijk op het tracé van de 150 kV-verbinding. Deze 150 kV-verbinding wordt verwijderd en in de nieuwe verbinding gecombineerd. Het tracé knikt vlak voor de kruising met de Nieuwe Roosendaalsche Vliet naar het noordoosten en loopt in een rechte lijn naar de A17.

LSNed, de beheerder van de buisleidingenstraat, stelt in verband met de veiligheid eisen aan de afstand van de nieuwe hoogspanningsverbinding tot de buisleidingenstraat. Concreet betekent dit dat er vanaf de beheerzone een vrije zone van 55 meter aangehouden moet worden tot onderdelen van de nieuwe hoogspanningsverbinding. Dit vertaalt zich in een afstand van 67 meter tussen de beheerzone en het hart van het tracé van de nieuwe verbinding. De bestaande 150 kV-verbinding staat op 16 tot 20 meter afstand van de beheerzone van de Buisleidingenstraat. Het is daarom niet mogelijk een oostelijk gelegen variant conform de wens op het tracé van de 150 kV-verbinding te leggen. Daarom is variant Geel niet realistisch en niet meegenomen in de effectbeschrijving.

Er is besproken of het mogelijk is om een variant geheel aan de oostzijde van de buisleidingenstraat te traceren die wel voldoende afstand aanhoudt tot de buisleidingenstraat. In dat geval ontstaan de volgende knelpunten/beperkingen:

 • Aan de zuidzijde liggen meerdere leidingen buiten de buisleidingenstraat.
 • Meerdere gevoelige bestemmingen.
 • Meerdere bedrijfspanden
 • Winkelcentrum Rosada
 • Recreatieve bestemmingen
 • Aanwezige vuilverbranding en recycling.

Er is geen ruimte om deze bedrijvigheid te vermijden. Gezien de aard en de omvang van deze beperkingen is een tracé in dit gebied niet realistisch.

variant Groen

Variant Groen is voor het grootste gedeelte gelijk aan variant Paars. De varianten verschillen in de passage bij Borchwerf II, specifiek de ligging nabij Helium. Variant Groen loopt verder in noordelijke richting om met een knik naar het oosten af te buigen. Hierdoor wordt er meer afstand aangehouden tot de aanwezige bedrijven.

In de uitwerking bleek een noordelijke ligging nabij Helium niet haalbaar vanwege de benodigde afstand tot de buisleidingenstraat en de affakkel/afblaasinstallaties in de buisleidingenstraat.