Uitwerkingsgebied 10

Bosroute

Ter hoogte van de Moersedreef bij Dongen en Loon op Zand wordt de bestaande verbinding over ongeveer 7,5 kilometer naar het oosten verlegd om te voorkomen dat de Moersedreef wordt ingeklemd tussen de nieuwe en de bestaande 380 kV-verbinding. De nieuwe verbinding bundelt met de verlegde bestaande verbinding. Dit is de Bosroute. De Bosroute loopt in het noordwesten tussen de Baan en de Paalstraat naar het zuidoosten om aan te sluiten op het nieuw te bouwen 380 kV-station Tilburg.

Het tracé passeert een gevoelige bestemming, het vlieggebied van de Radio Vliegclub Brabant, de golfbaan van de Efteling, een voormalige vuilstortplaats, natuurgebieden, het Landgoed Huis ter Heide, het plangebied van een natuurbegraafplaats, een nertsenbedrijf en het recreatiegebied Experience Island 't Blauwe Meer. De opgave bij de Bosroute is het tracé zo goed als mogelijk in te passen rekening houdend met de belangen die spelen in deze omgeving. Dit heeft tot een aantal varianten geleid.

variant Rood

Variant Rood komt overeen met het tracé van het voorgenomen tracé. Het tracé loopt in het noordwesten tussen de Baan en de Paalstraat naar het oosten in de richting van het vlieggebied van de Radio Vliegclub Brabant en de golfbaan van de Efteling. Ten zuidwesten van het vlieggebied knikt het tracé in zuidoostelijke richting naar het Landgoed Huis ter Heide. Hierbij loopt het tracé aan de oostzijde langs de voormalige vuilstortplaats. Er zijn verhoogde masten noodzakelijk om de voormalige vuilstort te passeren (dit in verband met de hoogte van de voormalige vuilstort). Nadat het Landgoed Huis ter Heide is gepasseerd maakt het tracé een kleine knik in de richting van Tilburg Noord waar het nieuwe 380 kV-hoogspanningsstation op locatie Spinder wordt gerealiseerd. Hierbij passeert het tracé het recreatiegebied Experience Island 't Blauwe Meer aan de westzijde.

variant Geel

Variant Geel volgt op grote lijnen het tracé van variant Rood. Het verschil met variant Rood is dat het tracé vanaf het vlieggebied van de Radio Vliegclub Brabant (RVB) recht loopt tot aan Tilburg Noord waar het nieuwe 380 kV-hoogspanningsstation wordt gerealiseerd. Variant Geel heeft geen knik ter plaatse van het Landgoed Huis ter Heide. Net als bij variant Rood zijn er verhoogde masten noodzakelijk om de voormalige vuilstort te passeren.

variant Groen

Variant Groen is ontwikkeld om het tracé zo veel mogelijk aan de oostzijde van natuurgebieden te leggen waarbij rekening gehouden wordt met de veiligheidsafstand ten opzichte van de recreatieplas Het Blauwe Meer. Om deze reden knikt het tracé ter hoogte van de Galgeneindsestraat in zuidelijke richting, zodat het tracé op de minimaal vereiste afstand van 110 meter afstand van het recreatiegebied ligt. Er zijn bij deze variant geen verhoogde masten nodig ter hoogte van de vuilstort. Er wordt wel een mastlocatie gepositioneerd op het golfterrein van de Efteling.

variant Oranje

Variant Oranje is ontwikkeld om het tracé zo veel mogelijk aan de oostzijde van natuurgebieden te leggen zonder een mastpositie op het golfterrein van de Efteling. Variant Oranje komt aan de noordwestelijke zijde overeen met variant Rood. Het tracé loopt in het noordwesten tussen de Baan en de Paalstraat naar het oosten in de richting van het vlieggebied van de Radio Vliegclub Brabant en de golfbaan van de Efteling. Ten zuidwesten van het vlieggebied knikt het tracé in zuidoostelijke richting tot het de ligging volgt van variant Groen. Het tracé loopt vervolgens in een rechte lijn naar de effluentvijver waar het nieuwe 380 kV-hoogspanningsstation wordt gerealiseerd.

Effectbeschrijving

Leefomgevingskwaliteit

Het tracé van variant Rood leidt tot drie gevoelige bestemmingen. Bij de varianten Geel, Groen en Oranje is een gevoelige bestemming aan de Galgeneindsestraat afgevallen maar komt er een gevoelige bestemming aan de Bergstraat, de nertsenfarm, bij. Hierdoor hebben alle varianten evenveel gevoelige bestemmingen.

Landschap

De varianten verschillen beperkt. Het tracé van variant Rood heeft verhoogde masten bij de voormalige vuilstortplaats en midden op landgoed Huis ter Heide een flauwe knik. Dit zal zichtbaar zijn. In het tracé van variant Geel zijn ook verhoogde masten bij de voormalige vuilstortplaats opgenomen, dit tracé kent in tegenstelling tot variant Rood een lange rechtstand in het tracé en scoort op dit punt positiever. In variant Groen zijn verhoogde masten bij de voormalige vuilstort niet nodig, er is wel een knik bij de Galgeneindsestraat in het tracé opgenomen. Variant Oranje bevat ook verhoogde masten en een flauwe knik nabij de golfbaan.

Natuur

De varianten lopen allemaal door een NNB gebied, de doorsnijding verschilt slechts minimaal. Geen van de varianten gaat door een Natura 2000-gebied. Alle varianten lopen door bosgebied, waarin veel waarnemingen zijn gedaan van diersoorten die in het bos leven (oa. ree, haas, wild zwijn). Er zijn geen waarnemingen bekend van vleermuizen in het gebied. Al met al zijn de effecten op natuur niet onderscheidend. Op lokaal niveau zijn er wel verschillen, waarbij een zo oostelijk mogelijke ligging positiever is.

Archeologie

Het tracé van de verschillende varianten loopt door een gebied met een lage en een middelhoge verwachtingswaarde. De effecten zijn niet onderscheidend.

Bodem en Water

De varianten verschillen niet in hun effecten op bodem en water. Wel is de aanwezigheid van de vuilstort een aandachtspunt. De varianten met masten vlakbij de vuilstort hebben een verhoogd risico. Dit vanwege een risico op vervuiling (met name vervuild grondwater) in de nabijheid van de vuilstort. De aanwezigheid van andere verontreinigingen in het gebied is niet bekend.

(Net)techniek

De varianten verschillen onderling niet op het gebied van leveringszekerheid. De complexiteit van de aanleg is ook niet onderscheidend. Op het gebied van beheer en onderhoud spelen bij geen van de varianten bijzondere omstandigheden. De varianten verschillen niet in hun raakvlakken met objecten van derden.

Investeringskosten

De kosten van de varianten zijn niet significant onderscheidend.

Omgevingsproces

De Bosroute loopt in het noordwesten tussen de Baan en de Paalstraat naar het zuidoosten om aan te sluiten op het nieuw te bouwen 380 kV-station Tilburg. Het tracé passeert een gevoelige bestemming, het vlieggebied van de Radio Vliegclub Brabant, de golfbaan van de Efteling, een voormalige vuilstortplaats, natuurgebieden van Natuurmonumenten, het Landgoed Huis ter Heide, het plangebied van een natuurbegraafplaats, een nertsenbedrijf en het recreatiegebied Experience Island 't Blauwe Meer. De opgave bij de Bosroute is het tracé zo goed als mogelijk in te passen rekening houdend met de belangen die spelen in deze omgeving. Er hebben twee werkateliers plaatsgevonden en meerdere overleggen met stakeholders om meer zicht te krijgen op specifieke situaties.

Het beeld naar aanleiding van het omgevingsproces:

  • Voor het noordwestelijke deel van het tracé (nabij de Baan en Paalstraat) is het van belang dat de afstand tussen het tracé en de beide straten nagenoeg gelijk blijft. Dit is het geval bij alle realistische varianten.
  • Om de vliegactiviteiten van de RVB door te kunnen laten gaan, is variant Blauw ontwikkeld. De uitkomst van nader onderzoek is, dat deze variant niet realistisch is. Dit betekent dat er geen realistische variant is waarbij de vliegactiviteiten vanaf de huidige locatie door kunnen gaan
  • Realistische varianten waarbij natuurwaarden en natuurbeleving zo veel als mogelijk worden ontzien zijn varianten Groen en Oranje. Deze varianten staan op veilige afstand van het recreatiegebied Experience Island 't Blauwe, maar wel dichter bij dan variant Rood.
  • Een nog oostelijkere ligging is onderzocht in variant Blauw. Deze variant is niet realistisch omdat niet voldaan wordt aan de vanwege veiligheidsoverwegingen minimaal benodigde afstand van 110 meter tot aan het recreatiegebied.
  • Variant Groen heeft een mastpositie op het golfterrein van de Efteling. Dit heeft variant Oranje niet.
  • Realistische varianten met een zo groot mogelijke afstand tot de woning aan de Galgeneindsestraat zijn varianten Groen en Oranje. De Galgeneindsestraat is bij die varianten geen gevoelige bestemming meer.
  • Varianten Groen en Oranje lopen over het perceel van de nertsenfarm. Variant Geel passeert de nertsenfarm op korte afstand. Bij deze varianten is de nertsenfarm een gevoelige bestemming. Variant Rood staat op de grootste afstand van de nertsenfarm.
  • Los van de afweging van de varianten, wordt aangegeven dat het niet wenselijk is om twee verschillende type masten te gebruiken bij de Bosroute.

In het omgevingsproces is gevraagd naar de mogelijkheden van ondergrondse aanleg voor dit tracédeel. Ondergrondse aanleg is als maatregel alleen toelaatbaar bij knelpunten die bovengrondse aanleg onuitvoerbaar maken. In de vorige fase zijn deze knelpunten geanalyseerd. In het door de minister in juli gekozen voorgenomen tracé is uitsluitend bij het tracédeel nabij Woensdrecht verkabeling toegepast.

In aanloop naar het bestuurlijk overleg van 27 februari 2018 vraagt Natuurmonumenten in een brief aan de bestuurders van de Provincie Noord-Brabant en de gemeente Tilburg en Loon op Zand maximale inzet om de schade aan natuur te voorkomen en te compenseren. Er wordt gesteld dat de schade het geringst is bij ondergrondse aanleg. Natuurmonumenten vraagt de bestuurders om ondergrondse aanleg voor dit tracédeel alsnog te onderzoeken. Als ondergrondse aanleg voor dit tracédeel niet wordt onderzocht wordt gevraagd te kiezen voor zo min mogelijk schade door een zo oostelijk mogelijke ligging van het tracé. Vanuit de Efteling is een vergelijkbare brief opgesteld gericht aan de samenwerkende overheden.

Voor een uitgebreidere weergave van het omgevingsproces, zijn de verslagen van dit proces in te zien.

Vergelijking effecten varianten Bosroute

In onderstaande tabel is een samenvatting van de effecten weergeven. Wanneer de effecten van de varianten niet onderscheidend zijn, zijn deze grijs gemarkeerd. Positievere effecten zijn groen gemarkeerd; negatievere effecten zijn rood gemarkeerd. Voor leefomgevingskwaliteit is het aantal gevoelige bestemmingen weergegeven. Voor het omgevingsproces is de eindconclusie opgenomen.

Niet realistische varianten

In het uitwerkingsproces zijn varianten afgevallen die om verschillende redenen niet realistisch bleken te zijn. In dit uitwerkingsgebied zijn dit de varianten Blauw, Paars en Lichtblauw.

variant Blauw

Variant Blauw is ontwikkeld om het tracé zo veel mogelijk aan de rand te leggen van de natuurgebieden. Het tracé van Variant blauw ligt oostelijker dan de varianten Rood en Geel. Dit is gerealiseerd door de knik in het tracé ter hoogte van het vlieggebied van de Radio Vliegclub Brabant oostelijker te leggen. Het tracé loopt in een rechte lijn naar de effluentvijver waar het nieuwe 380 kV-hoogspanningsstation wordt gerealiseerd.

Het tracé komt over het vlieggebied van de Radio Vliegclub Brabant te liggen en de golfbaan van de Efteling te liggen en loopt recht over de nertsenfarm. Het zuidelijkste deel van het tracé komt op korte afstand van het zandstrand bij de recreatieplas te liggen. Vanwege veiligheidsoverwegingen moet de afstand van de nieuwe verbinding tot het recreatiegebied minimaal 110 meter zijn. Het tracé ligt in deze variant niet op veilige afstand en is daarom wegens veiligheidsoverwegingen als niet realistisch aangemerkt. Ook bevinden mastlocaties zich te dicht op bestaande ondergrondse infrastructuur om de bouw mogelijk te maken. Variant Blauw wordt daarom niet meegenomen in de effectbeschrijving.

variant Paars

De varianten Rood, Geel en Groen kennen aan de noordzijde een aantal knikken in het tracé. Om hiervoor een rechter tracé te ontwikkelen is variant Paars uitgewerkt. Het tracé van variant paars loopt tussen de Baan en Paalstraat in een recht tracé in zuidoostelijke richting naar het vlieggebied van de Radio Vliegclub Brabant. Het tracé knikt ten oosten van de voormalige vuilstort naar het zuiden. Het tracédeel ten zuiden van de nertsenfarm is gelijk aan het tracé van variant Rood.

De afstand tot de Baan en Paalstraat wordt hierdoor aan beide zijden verkleind. In het werkatelier is geconstateerd dat dit negatieve effect belangrijker is dan het verminderen van de knik. In het werkatelier bleek dat deze variant niet op draagvlak kan rekenen. Daarom is deze variant niet meegenomen in de effectbeschrijving.

variant Lichtblauw

Variant Lichtblauw is ontwikkeld om zoveel mogelijk te voorkomen dat het tracé over het vlieggebied van de Radio Vliegclub Brabant komt te liggen. Het tracé van deze variant lijkt op het tracé van variant Rood. Uitsluitend ter hoogte van het vlieggebied is een flauwe hoek gerealiseerd door middel van twee knikken. Het tracé sluit vervolgens aan op variant Rood. In dit tracé moeten er masten in de voormalig vuilstort geplaatst worden. Hierdoor is deze variant onrealistisch en wordt niet meegenomen in de effectbeschrijving.