Integrale
effectbeschrijvingen

In juli 2017 heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat het voorgenomen tracé gekozen. Dit tracé is nog niet zo gedetailleerd dat het in het Rijksinpassingsplan opgenomen kan worden. Daarom is het tracé - in samenspraak met omwonenden, bedrijven, gemeenten, en andere stakeholders - verder uitgewerkt en onderzocht. Eerst zijn de opgaven hiervoor in beeld gebracht. Vervolgens is voor elk uitwerkingsgebied de uitwerking van het tracé in werkateliers met betrokken partijen besproken en zijn gezamenlijk varianten ontwikkeld.

TenneT heeft de effecten van de varianten in beeld gebracht. Het gaat om effecten op leefomgeving, landschap, natuur, archeologie, bodem en water, (net)techniek en financiën. De effectbeschrijving sluit aan bij de Integrale Effectanalyse die in maart 2017 is gepubliceerd, maar is niet identiek. De alternatieven die in 2017 zijn vergeleken, verschilden sterk van elkaar. De varianten op het tracé van het voorkeursalternatief zijn minder sterk onderscheidend. In de integrale effectbeschrijvingen zijn alleen de onderscheidende effecten meegenomen.

De effecten van de varianten zijn overwegend kwalitatief in beeld gebracht. Er is bekeken of de aard en omvang van effecten van de varianten onderling vergelijkbaar zijn. Wanneer de effecten van de varianten onderling niet onderscheidend zijn, zijn de effecten grijs gemarkeerd. Significant positievere effecten ten opzichte van andere varianten zijn groen gemarkeerd; significant negatievere effecten ten opzichte van andere varianten zijn rood gemarkeerd. De integrale effectanalyse is afgesloten met een beschrijving van de resultaten van het omgevingsproces. Hierbij is bij elk uitwerkingsgebied een link naar de verslagen van het omgevingsproces opgenomen.

Actuele onderwerpen

In een aantal uitwerkingsgebieden lopen tracévarianten dicht langs bedrijven of bundelen met de buisleidingenstraat. Tijdens de uitwerking werden veel vragen gesteld over de invloed van hoogspanningsverbindingen op apparatuur, de geldende normen voor de gezondheid van medewerkers die werken in nabijheid van een hoogspanningsverbinding (bijvoorbeeld op een bedrijventerrein) en de eisen van LSNed (de beheerder van de buisleidingenstraat). Deze onderwerpen zijn besproken in de werkateliers en in gesprekken met bedrijven die specifieker geïnformeerd wilden worden over de invloed op de gezondheid van werknemers en de invloed op apparatuur en bedrijfsvoering.