In verbinding door werkateliers

In juli 2017 heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat het voorgenomen tracé gekozen. Het voorgenomen tracé was op dat moment nog niet zo ver uitgewerkt dat het in een Rijksinpassingsplan kon worden opgenomen. Daarom is het tracé in samenwerking met betrokken partijen in werkateliers verder uitgewerkt. Dit heeft in 11 uitwerkingslocaties geleid tot een aantal tracévarianten. TenneT heeft de effecten van deze tracévarianten in beeld gebracht in dit projectboek. De minister van Economische Zaken en Klimaat kiest in afstemming met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het tracé dat wordt opgenomen in het Rijksinpassingsplan. Hij zal de betrokken samenwerkende overheden (gemeenten, provincies en waterschappen) hiervoor om advies vragen. Mede op basis van dit advies maakt de minister een keuze.

Leefomgeving en natuur

Leobert van der Wielen:

“Toen duidelijk werd dat er op 30 meter van mijn huis een hoogspanningskabel komt ben ik me gaan verdiepen in wat dat betekent. Samen met mijn buren hebben we voor onze situatie een alternatief plan opgesteld. Met name met het oog op de natuur op de Brabantse Wal en het effect op onze leefomgeving. De voorstellen die we ingediend hebben zijn allemaal behandeld. Mijn ervaringen met de werkateliers zijn zeer positief: er wordt goed naar ons geluisterd, en iedereen staat open voor ideeën waarbij ook rekening met de bewoners wordt gehouden.”

Niet fraai, wel beter

Ceciel Deijkers:

“In 2017 zagen we tot onze schrik dat de hoogspanningsverbinding ten zuiden van de huidige stond gepland. Dat betekende dat ons buurtschap ‘de Kattenkraem’ met acht huizen in de magneetveldzone terecht zou komen. In de werkateliers hebben we ruimte gekregen om onze ideeën hierover te geven en alternatieven aan te dragen. We hebben nu een voorstel waar we unaniem achter staan. Hierin staat de leefbaarheid en de gezondheid in ons buurtschap voorop. Het is misschien niet het fraaiste deel van het tracé maar het haalt wel een heel aantal huizen uit de magneetveldzone.”