Aanvullende maatregelen

De minister van Economische Zaken heeft in juli 2017 het voorgenomen tracé vastgesteld en drie aanvullende maatregelen vastgesteld. Concreet heeft hij TenneT verzocht om de 150 kV-hoogspanningsverbinding door de woonkernen van Geertruidenberg en Raamsdonkveer ondergronds aan te leggen (verkabelen). Ook heeft hij TenneT gevraagd om te onderzoeken hoe de 380 kV-hoogspanningsverbinding het beste ingepast kan worden bij Moerdijk. De minister heeft de verkabeling van de 150 kV-hoogspanningsverbinding door de Bredase wijken Haagse Beemden en Wisselaar de status van pilot in het kader van de Verkabelingsregeling van de Wet Voortgang energietransitie gegeven.

Ondergronds in Breda

In het voorjaar bleek uit de haalbaarheidsstudie van TenneT dat verkabeling in Breda mogelijk is. Woningen in de wijken Haagse Beemden en Wisselaar vallen na deze maatregel buiten de magneetveldzone. Er is door de gemeenteraad budget gereserveerd om de eigen bijdrage voor verkabeling mogelijk te maken. Mark de Pooter, (beleids)adviseur duurzaamheid in de praktijk, en Paul de Beer, wethouder van de gemeente Breda, werken aan dit plan.

Omgeving

De omgeving is via meerdere manieren betrokken bij het proces. Vertegenwoordigers uit belangengroepen en wijkraden namen deel aan werksessies en ook was er een informatieavond voor bewoners met informatie over het voornemen, de gevolgen en planning van deze maatregel.

Planning

De volgende stap is het ontwikkelen van het basisontwerp van het ondergrondse tracé. Tegelijkertijd worden procedures opgestart, zoals de bestemmingsplanwijziging, het zoeken naar alternatieve plekken voor zendinstallaties van mobiele telefonie en de omgevingsvergunning. Daarna kunnen we beginnen met de aanleg, we hopen in 2022 klaar te zijn.

Paul de Beer:
“Het verwijderen van masten en hoogspanningslijnen door een stad is een groots gebaar. Al jaren is verkabeling hier onderwerp van gesprek, maar zekerheid was er niet. Met trots kan ik eindelijk vertellen dat de hoogspanningsmasten uit onze woonwijken verdwijnen!”

Planstudie Zevenbergschenhoek

Wethouder Desiree Brummans en Daniëlla de Kuijper, adviseur ruimte zijn in de afgelopen maanden nauw betrokken geweest bij de ‘Planstudiesessies Zevenbergschenhoek’. Met bewoners van buurtschap de Kattenkraam, omwonenden en bedrijven uit de omgeving en de dorpstafel van Zevenbergschenhoek is in verschillende sessies gediscussieerd over de mogelijke alternatieven. 

De nieuwe hoogspanningsverbinding is en blijft voor deze omgeving een extra belasting in een drukke omgeving. Er zijn nu twee varianten, die beter zijn voor de omgeving dan het voorkeursalternatief. Daniëlla:“Hier hebben we ook lastige punten, die verder in overleg met betrokkenen uitgewerkt moeten worden. Zo is er bij de twee varianten een tijdelijke 150 kV-verbinding nodig tijdens de bouwperiode. Die tijdelijke verbinding heeft ook effecten op de omgeving. Een zorgvuldig proces bij de verdere uitwerking blijft dus van belang. Wij gaan ervan uit dat de minister het advies van de overheden volgt, zodat het tracé rondom Zevenbergschenhoek wijzigt.”

Daniëlla de Kuijper:
“De bijeenkomsten waren soms emotioneel, maar vooral ook heel constructief. Wij zijn geraakt door de wijze waarop de omwonenden in dit proces meedenken en soms hun eigen belang opzijzetten voor het grotere belang.”

Ondergronds in Geertruidenberg en Raamsdonkveer

“Op 7 juli 2017 nam de minister een zeer positief besluit: de 150 kV-hoogspanningsverbinding over Geertruidenberg en Raamsdonksveer wordt gedeeltelijk ondergronds aangelegd”, begint Wethouder Van Oort. “Vanaf de start werken wij nauw samen met TenneT, in één kernteam”, Marieke Elsevier. “Samen met de omgeving onderzoeken we welke ondergrondse alternatieve/ geschikte tracés mogelijk zijn.

De afgelopen periode verkenden we samen met belanghebbenden de mogelijke zoekgebieden voor de aanleg van de nieuwe 150 kV-hoogspanningskabel.”

Op 29 november besprak de gemeenteraad de diverse zoekgebieden voor het ondergronds brengen, vertelt de wethouder. “De gemeenteraad besloot om in te stemmen met de keuze van het college voor het zuidelijk zoekgebied.”

Marieke Elsevier en Kevin van Oort over de ateliers

Marieke Elsevier:
“In twee ontwerpateliers hebben we samen met vertegenwoordigers van belangengroepen naar de begrenzing van de zoekgebieden gekeken en zijn de (on) mogelijkheden in het gebied bekeken. De resultaten hiervan hebben we op een informatiemarkt gepresenteerd en de komende periode gebruiken we om tijdens werkateliers met directbetrokkenen uit het zuidelijke zoekgebied de mogelijkheden bespreken.”
Wethouder Van Oort:
"De gemeenteraad stelt rond de zomer 2019 het VKA vast. In de zomer/het najaar volgt de technische uitwerking, het doen van onderzoeken en begint de ruimtelijke procedure."