Samen aan de slag

Werkateliers over het voorgenomen tracé: van opgave naar uitwerking

Een jaar geleden heeft de minister van Economische Zaken het voorgenomen tracé van de nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen Rilland en Tilburg bekendgemaakt. We hebben in Projectboek 1 een inventarisatie van de opgaven voor de uitwerking beschreven. Sindsdien werken we dit tracé verder uit. Dit doen we met de belanghebbenden die betrokken zijn bij een bepaald gebied.

Inmiddels hebben we meerdere werkateliers georganiseerd. Hierin kijken we samen naar de opgaven en verkennen we mogelijke oplossingen. We brengen de effecten van de verschillende varianten in beeld. Het gaat zowel om effecten op de omgeving als om technische en financiële aspecten. We bekijken steeds of nog andere belanghebbenden een rol spelen en voor de ateliers uitgenodigd moeten worden. De planning is dat we dit aan het eind van het jaar klaar hebben. In het volgende projectboek laten we de resultaten zien.

In de werkateliers kan iedereen zijn belangen verduidelijken, zodat we meer zicht krijgen op de achtergronden van uitwerkingsvarianten. Zo streven we naar een zorgvuldige uitwerking van het tracé. Natuurlijk zien we dat partijen op bepaalde punten van mening verschillen, maar we zien ook overeenkomsten en de beweging naar haalbare oplossingen.

Naast dit inhoudelijke werk maken we ook 'opnieuw' kennis met elkaar en werken we aan het opbouwen van vertrouwen. Dit vinden we erg belangrijk!

De minister bepaalt het uiteindelijke tracé van de nieuwe hoogspanningsverbinding. Hij zal hierover aan de samenwerkende overheden advies vragen. Enkele lokale bestuurders zijn na de gemeenteraadsverkiezingen gewisseld. Wij hebben inmiddels kennis met hen gemaakt en het tracé en de opgaven die in hun gemeente spelen doorgenomen.

In dit projectboek geven we informatie over de stand van zaken die we in de werkateliers hebben bereikt.

Heeft u vragen of wilt u reageren neem dan contact op met Antje en Jochem


antje.tenhaaf@tennet.eu

jochem.dijkshoorn@tennet.eu