Aanvullende maatregelen

De minister van Economische Zaken heeft in juli 2017 het voorgenomen tracé vastgesteld en drie aanvullende maatregelen vastgesteld.  Concreet heeft hij TenneT verzocht om de 150 kV-hoogspanningsverbinding door de woonkernen van Geertruidenberg en Raamsdonkveer ondergronds aan te leggen (verkabelen). Ook heeft hij TenneT gevraagd om te onderzoeken hoe de 380 kV-hoogspanningsverbinding het beste ingepast kan worden bij Moerdijk. De minister heeft de verkabeling van de 150 kV-hoogspanningsverbinding door de Bredase wijken Haagse Beemden en Wisselaar de status van pilot in het kader van de Verkabelingsregeling van de Wet Voortgang energietransitie gegeven.

Verkabeling 150 kV-hoogspanningsverbinding Geertruidenberg en Raamsdonkveer

Momenteel loopt er een 150 kV-hoogspanningsverbinding door de woonkernen van Geertruidenberg en Raamsdonkveer. De minister van Economische Zaken heeft TenneT verzocht om deze 150 kV-hoogspanningsverbinding te verkabelen. TenneT gaat samen met de gemeente en de omgeving onderzoeken welke ondergrondse alternatieven mogelijk zijn. Het zoekgebied voor het kabeltracé ligt aan de noord- en zuidzijde van de kernen van Geertruidenberg en Raamsdonkveer. De kabel mag niet langer zijn dan strikt noodzakelijk en maximaal 7 kilometer.


Meer informatie over deze verkabeling staat op www.tennet.eu/geertruidenberg.

Haalbaarheidsstudie verkabeling Breda

In de Bredase wijken Haagse Beemden en Wisselaar staat over circa vijf kilometer een 150 kV-hoogspanningslijn en een 150 kV-hoogspanningsstation. De gemeente Breda zet zich in voor de verkabeling van deze lijn en heeft TenneT gevraagd hiervoor een haalbaarheidsstudie uit te voeren. TenneT heeft deze studie uitgevoerd. Hieruit blijkt dat verkabeling haalbaar is.

Planstudie Moerdijk

In de gemeente Moerdijk is veel grootschalige industrie en infrastructuur aanwezig. Vooral bij Zevenbergschen Hoek komt veel infrastructuur samen: de bestaande 380 kV-hoogspanningsverbinding, de A16, de HSL en het spoor, de opgave voor windernergie en toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen, zoals het Logistiek Park Moerdijk, de geplande aanpassing van de Moerdijkbrug en de nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding. De minister van Economische Zaken heeft daarom bij het vaststellen van het tracé in juli 2017 aan TenneT gevraagd om in een planstudie te onderzoeken op welke wijze de tracéoptimalisaties van de 380 kV-hoogspanningsverbinding bij kunnen dragen aan het verlichten van de ruimtelijke druk op het gebied.

Er zijn diverse bijeenkomsten geweest van betrokken bewonersgroepen, bedrijven, de samenwerkende overheden, de gemeente Moerdijk, de provincie Noord Brabant en TenneT, die samen werken aan de planstudie. Dit heeft geleid tot twee varianten. Beide omvatten ook een reconstructie (verplaatsen) van de huidige verbinding. De technische haalbaarheid hiervan wordt momenteel onderzocht. Ook worden de visuele en landschappelijke effecten van de varianten én het voorgenomen tracé in beeld gebracht. In het najaar vindt de volgende bijeenkomst plaats.