Over de vloer bij grondeigenaren en -gebruikers

Joost Reemers (links) en Jan Rood

De voorbereidingen zijn gedaan, de aannemers zijn klaar om aan het werk te gaan. Voor grondeigenaren en gebruikers betekent dit dat er nogal wat gaat gebeuren. Een goede en zorgvuldige uitvoering valt of staat met goede afspraken. Vanuit TenneT zijn er twee omgevingscoördinatoren aangesteld: Joost Reemers en Jan Rood. Joost is verantwoordelijk voor het tracé tussen Borssele en Willem-Annapolder (deeltracé 1) en werkt samen met aannemer BAM. Jan is verantwoordelijk voor het tracé vanaf Willem-Annapolder tot Rilland (deeltracé 2) en werkt nauw samen met aannemer Switch.

Over de vloer

Jan en Joost komen bij alle grondeigenaren en -gebruikers over de vloer. Want een goed contact is van groot belang. Jan: “Ik doe dit werk al jaren en heb diverse projecten voor TenneT uitgevoerd. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zijn we te gast, daarom vinden we het heel belangrijk dat we alle informatie over de werkzaamheden delen met de grondeigenaren en -gebruikers. Hoe lang duurt iets? Wat gaan we doen? Kortom, wat kan iemand van ons verwachten. Je moet daar helder over zijn, ook als de boodschap minder leuk is.” Open en transparante communicatie is cruciaal, vindt ook Joost. Hij heeft verschillende projecten in Zeeland onder zijn hoede gehad. “Een van de projecten was het aanleggen van natuurvriendelijke oevers. Dan voer je ook keukentafelgesprekken.”

Samen

Bij de keukentafelgesprekken is ook altijd iemand van de aannemer aanwezig om de werkzaamheden toe te lichten. Jan: “We werken met verschillende aannemers. We beginnen met het aanleggen van de werkwegen en de fundamenten door BAM of Switch, dan komt mastenbouwer Valmont of VDL om de masten te plaatsen, gevolgd door aannemer SPIE om de hoogspannings lijnen in de masten te trekken.” En als de hoogspanningsverbinding staat dan wordt de grond weer in oorspronkelijke staat teruggebracht door Switch of BAM.

Terugkomen

Voor al die werkzaamheden moeten goede afspraken gemaakt worden. Dat Jan en Joost dus samen met de verschillende aannemers een aantal keren terugkomen is niet gek. Joost: “Op percelen met akkerbouw en fruitteelt moet je met veel zaken rekening houden, zoals het spuiten en oogsten. Tijdens de keukentafelgesprekken besteden we veel aandacht aan het bereikbaar houden van (naastgelegen) percelen. Hier maken we goede afspraken over."

Aangrenzende percelen

Maar het zijn niet alleen de grondeigenaren en -gebruikers die een hoogspanningsmast krijgen, die bezoek krijgen van de gebiedscoördinatoren. Jan: “We voeren op een later tijdstip ook gesprekken met eigenaren van aangrenzende percelen. Wanneer de hoogspanningslijnen door SPIE in de masten gehangen worden dan moet de aannemer ook alle tussenliggende percelen betreden. Ook hier moeten we goede afspraken over maken." Jan en Joost zijn voor hun werk vaak in het Zeeuwse te vinden. Joost: “We hebben een fijne werkplek in Rilland. Dat is ook wel nodig want we willen goed zicht kunnen houden op de uitvoering van het werk. Als er iets niet volgens afspraak wordt uitgevoerd dan kunnen we voortijdig ingrijpen. Je wilt niet door een grondeigenaar of gebruiker gebeld worden dat er iets aan de hand is. Dat soort gesprekken wil je altijd voor zijn.” Als er niet volgens de afspraken wordt gewerkt, kunnen de rechthebbenden contact opnemen met Jan en Joost. Bij klachten kan er ook contact op worden genomen met de aannemers via het projectnummer 0800-4000068. "En als alles rustig is en volgens de plannen verloopt dan gaan we naar Yerseke, heerlijk een visje eten”, besluit Joost.

Maurice van Chastelet, BAM: “Ik zorg dat de communicatie over cultuurtechnische zaken tussen de grondeigenaar of -gebruiker, BAM en onze opdrachtgever TenneT, soepel verloopt. Bijvoorbeeld door een goede vertaling te maken van het keukentafelgesprek naar onze uitvoering. Natuurlijk houd ik ook in de gaten of de gemaakte afspraken wel goed worden uitgevoerd.”