Oog voor de natuur

Natuur en de bouw

Landschapsplan

Bij het inpassingsplan voor de nieuwe verbinding is een landschapsplan opgesteld. Daarvoor is overleg gevoerd met betrokken bewoners, eigenaren, gemeenten en deskundigen zoals een landschapsarchitect. Het landschapsplan beschrijft maatregelen om de nieuwe verbinding zo goed mogelijk in het landschap in te passen. Daarbij letten we op relevante milieuaspecten: landschap en cultuurhistorie, natuur, leefomgeving en water.


Dieren

De aanleg van een nieuwe hoogspanningsverbinding kan tijdelijk het leefgebied en vliegroutes van dieren verstoren. Bijvoorbeeld door geluid en trillingen bij het heien van de fundering en het plaatsen van masten en geleiders. Of omdat werkgebieden verharding en verlichting krijgen of bomen en struiken worden verwijderd. De masten en de draden tussen de hoogspanningsmasten kunnen een barrière zijn voor vogels. Draadmarkeringen (zogenaamde varkenskrullen) aan de bliksemdraad helpen voorkomen dat vogels tegen de draden aanvliegen.


Herstellen

Als de werkzaamheden klaar zijn, worden tijdelijke werkterreinen opgeruimd en groenstructuren in originele staat hersteld.


Klik hier voor een overzicht van de landschappelijke maatregelen Eemshaven-Vierverlaten 380 kV.