Langs de lijn

Plannen voor landschappelijke maatregelen

Martijn Spoolder (links)

en Johan Lingbeek

Een nieuwe hoogspanningsverbinding heeft invloed op de omgeving. Ook als deze verbinding – zoals tussen Groningen en Vierverlaten – een bestaande verbinding vervangt. Bij het maken van het inpassingsplan en de tracering van de verbinding zijn daarom allerlei aspecten uitgebreid onderzocht: zoals de afstand tot bebouwing, invloed op de natuur, bodem en het water.

TenneT heeft zich daarnaast verplicht tot een aantal landschappelijke inrichtingsmaatregelen in het gebied rondom de hoogspanningsverbinding. Het programma hiervoor wordt gecoördineerd door de provincie Groningen. Johan Lingbeek, projectleider van de provincie Groningen en Martijn Spoolder, omgevingsmanager bij TenneT, vertellen over de maatregelen.


Werk aan de winkel

In december kreeg TenneT groen licht voor de bouw van de 380 kV-hoogspanningsverbinding. De Raad van State verklaarde de bezwaren, die er waren op het inpassingsplan voor de verbinding, ongegrond. Wel vond de Raad het landschapsplan te weinig concreet. Voor de rechtszekerheid die het plan moet geven is dit belangrijk. Johan: "Dus was er werk aan de winkel. Al hadden we vooruitlopend op de uitspraak al niet stilgezeten. Met gemeenten, verschillende dorpsbelangen en gebiedspartijen had de provincie al de nodige landschapsmaatregelen op een rijtje gezet. Daarna hebben we samen met TenneT en de betrokkenen het landschapsplan aangepast. Maatregelen zijn aangevuld, aangescherpt en verduidelijkt."

“Zodra we gaan bouwen willen we liefst ook beginnen met de uitvoering van de landschappelijke maatregelen”, vertelt Martijn. Op 7 februari presenteerde gedeputeerde Staghouwer, in aanwezigheid van vertegenwoordigers uit het projectgebied en gemeenten, een landschapsprogramma waarmee provincie en TenneT uit de voeten kunnen. Onherroepelijk zijn de plannen nog niet, dat is ter beoordeling aan de Raad van State.


Sterker en groener

De nieuwe hoogspanningsverbinding is – net als de bestaande verbinding – 40 kilometer lang: ze verbindt de hoogspanningsstations Eemshaven en Vierverlaten (bij Hoogkerk en Westpoort). De provincie Groningen heeft, samen met de vijf gemeenten, diverse dorpsbelangen, gebiedspartijen en andere betrokkenen, gekeken naar de mogelijkheden om het landschap te versterken. Johan: “De mensen in dit gebied hadden liever gezien dat een groot deel van de hoogspanningsverbinding ondergronds aangelegd zou worden. Toen de minister anders besloot, zijn we gaan kijken wat er

wél mogelijk was. Jarenlange onderhandelingen gingen eraan vooraf. Er is 15 miljoen beschikbaar gekomen om de kwaliteit van het landschap te verbeteren.”


Passend

Vanuit TenneT kijkt Martijn mee naar de maatregelen en of ze passen binnen de kaders die gesteld zijn door de minister. “Het moeten maatregelen zijn waar de omgeving bij gebaat is”, stelt Martijn. "Wij realiseren ons dat de bouw van een nieuwe hoogspanningsverbinding invloed heeft voor iedereen die er woont, werkt en recreëert. We hechten veel waarde aan een goede relatie met de omgeving. Wij zijn hier te gast, de verbinding staat immers op andermans grond. Voor TenneT is het daarom een bewuste keuze om de invulling van de maatregelen in de eerste plaats door

de provincie samen met de direct betrokkenen tot stand te laten komen."


Beleving

Het landschapsprogramma bestaat uit enkele tientallen maatregelen. Johan weet een aantal in het oog springende eerste maatregelen te noemen: “Om een beeld te geven, we kijken bijvoorbeeld naar het verfraaien van historische terreinen zoals ’t Nijkerkje in Oosteinde. Daar maken we het kerkterrein met heggen en paden mooier met beplanting. In Spijk zijn er plannen voor een ‘slingertuin’, en aan de Neshavenweg loopt langs het water een oude weg die een mooie route vormt om het landschap te beleven. Deze weg kan verbeterd worden, dus hebben we gekeken naar mogelijkheden voor een meer groene uitstraling en willen we er mooie steigers aanleggen.”


Uitvoering

Als het landschapsprogramma de laatste toets door de Raad van State heeft doorstaan, zijn deze als onderdeel van het inpassingsplan onherroepelijk. Martijn: "Dit houdt in dat binnen 5 jaar na de oplevering van de 380 kV-verbinding de maatregelen moeten zijn uitgevoerd. Dan is het 2028, want dan moet de nieuwe hoogspanningsverbinding volgens de planning klaar zijn voor gebruik."

”Met gemeenten, verschillende dorpsbelangen en gebiedspartijen had de provincie al de nodige landschapsmaatregelen op een rijtje gezet”