Locatie- en haalbaarheids-studie

Effectbeschrijvingen van de kansrijke locaties en tracé-alternatieven

Uit het omgevingsproces zijn vijf kansrijke stationslocaties voor hoogspanningsstation Bergen op Zoom gekomen en zes kansrijke stationslocaties voor een hoogspanningsstation op Schouwen-Duiveland. Voor de tussenliggende 150 kV-kabel zijn op basis van de traceringsprincipes van TenneT meerdere tracé-alternatieven bepaald.

TenneT heeft ingenieursbureau Witteveen+Bos opdracht gegeven om de effecten van de kansrijke locaties en tracé-alternatieven in kaart te brengen. Deze locatie- en haalbaarheidsstudie is het basisdocument om het bevoegd gezag een keuze te laten maken voor een locatie voor de hoogspanningsstations. Na vaststelling van de stationslocaties, komt automatisch het kabeltracé in beeld.