Opgave verduurzamen energie

”Hier halen we een vijfde van de windenergie-op-zee-doelstelling”

Het klimaatakkoord zorgt ervoor dat Nederland grote stappen moet zetten in het verduurzamen van de opwekking van energie en het terugbrengen van onze CO2-uitstoot. De afspraak is dat vanaf 2030 opgewekte elektriciteit van ruim 11 gigaWatt aan windenergie, vanaf de Noordzee ons land binnenstroomt. Bij transformatorstation Wijk aan Zee worden straks drie windparken van elk 700 MW aangesloten op het landelijk hoogspanningsnet, samen goed voor een vijfde van het behalen van de doelstelling.

Rijksoverheid

Voor de ruimtelijke inpassing van de netaansluitingen voor de windparken Hollandse Kust (noord) en (west) bij Wijk aan Zee is wettelijk bepaald dat dit onder de Rijkscoördinatieregeling valt en dat het Rijk een inpassingsplan vaststelt. Dat betekent dat het aanvragen van de vergunningen en de besluitvorming gecoördineerd wordt door de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Maar voordat de minister beslissingen kan nemen over de definitieve route van een zeekabel of de locatie van een transformatorstation, wordt er heel veel voorwerk gedaan. Het ministerie werkt nauw samen met TenneT en andere overheidsinstanties in de omgeving, zoals gemeenten, provincies en waterschappen. Judith Vlot is beleidsmedewerker en werkt als projectleider voor één van de netaansluitingen vanuit het ministerie van EZK mee aan de voorbereidingen.

Grote energievraag

Judith Vlot: “Sinds 2016 hebben EZK en TenneT samen in de hele kuststrook vanaf Bergen tot aan Zandvoort verschillende tracés onderzocht op allerlei punten: kosten, techniek, milieu en effecten op de omgeving. Het is niet alleen een drukbevolkt gebied, er is ook veel industrie die behoefte heeft aan een grote hoeveelheid elektriciteit. Met de energietransitie wordt dit in de toekomst alleen maar meer. Door hier aan te landen, komt de elektriciteit direct in een gebied met een grote elektriciteitsvraag.” Om goede beslissingen te kunnen nemen over hoe en waar zijn ze zorgvuldig te werk gegaan.

Praten

“Voor het project Hollandse Kust (noord) en (west Alpha) hebben we eerst met 20 overheden in de regio en een aantal belangenorganisaties gesproken om een goed beeld te krijgen van wat er wel en niet kan in het gebied. Je kunt niet met iedereen om tafel, maar TenneT en EZK hebben toch geprobeerd om zoveel mogelijk partijen te spreken. We zien dat dit een positief effect heeft. Gesprekken met een dorps- of een gemeenteraad zijn zeker waardevol om goede afwegingen te maken”, aldus Judith. Voor de keuze van de locatie van het transformatorstation zijn naast de nodige onderzoeken heel wat gesprekken gevoerd. Uiteindelijk is gekozen om grond van Tata Steel te kopen en het transformatorstation hier te plaatsen.

Cultureel erfgoed

Judith: “We begrijpen dat bewoners vrezen voor extra geluidsoverlast. We hebben daarom naar verschillende locaties gekeken. Eén van die locaties was het gebied langs de A9. Die grond is onderdeel van ons cultuurhistorische erfgoed, de ‘Stelling van Amsterdam’ (voormalige verdedigingslinie rondom Amsterdam red.). Dit is onderdeel van Unesco Wereld Erfgoed. Provincie Noord-Holland en de Rijksdienst van Cultureel Erfgoed vonden daarom deze locatie niet acceptabel. Ook een locatie ten zuiden van het kanaal viel af door de aanwezigheid van resten van een Romeins castellum (legerkamp) en een recreatiegebied. Je merkt dan hoe lastig het is om een geschikte plek te vinden.”

Geluid

Om de grootste zorgen over de keuze van de locatie op het (voormalig) terrein van Tata Steel weg te nemen heeft TenneT besloten om extra maatregelen te nemen en bepaalde onderdelen van het transformatorstation, zoals transformatoren en de compensatiespoelen, verder in te pakken. Judith: “TenneT verwacht dat het geluid van het transformatorstation hierdoor wegvalt in het al aanwezige geluid van de bestaande industrie. En waar we zeker heel goed naar gekeken hebben, is de overlast van de aanleg voor de omgeving door voor zover mogelijk rekening te houden met toekomstige ontwikkelingen.” Tussen het nieuwe transformatorstation en het hoogspanningsstation in Beverwijk wordt in één keer een kabel aangelegd die stroom van drie windparken kan vervoeren, zodat er voor dat tracé niet drie keer werkzaamheden hoeven plaats te vinden. “Het was een duidelijk verzoek vanuit de bestuurlijke regio om toekomstbestendig te zijn. Daar wilden we graag gehoor aan geven”, besluit Judith.

”Gesprekken met een dorps- of een gemeenteraad zijn zeker waardevol om goede afwegingen te maken”