Oog voor de natuur

Invulling boscompensatie krijgt vorm

Op de plek waar het transformatorstation gepland is voor het project Hollandse Kust (noord) en (west Alpha), is ruim 9 hectare bos gekapt. Vóór de werkzaamheden gaan starten, moet op één van de werkterreinen (op terrein van Tata Steel) ook een aantal bomen verwijderd worden. In totaal moeten we 9,5 hectare aan bos op een andere plek terug planten. De boscompensatie is wettelijk verplicht.

TenneT is van plan om deze compensatie ruim in te gaan vullen. Aan partijen in de regio, waaronder de gemeenten Beverwijk, Velsen, Heemskerk, Provincie Noord-Holland, PWN, Stichting Duinbehoud en Stichting Milieuherstel Wijk aan Zee, is gevraagd waar dit zou kunnen. Er zijn veel ideeën genoemd. Vanuit het bevoegd gezag hebben wij randvoorwaarden meegekregen waaraan de boscompensatie moet voldoen. De ideeën die aan deze randvoorwaarden voldeden, zijn we nu verder aan het onderzoeken. De gemeente Beverwijk, TenneT en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat hebben de wens om zoveel mogelijk groen in de gemeente Beverwijk terug te brengen. Daar doen we ons best voor.

Voor de compensatie van grote oppervlakten zijn we in gesprek met PWN en Staatsbosbeheer. Binnen de gemeentegrenzen is er helaas weinig plek voor nieuw bos. Nieuw bos zal daarom grotendeels buiten de gemeente gecompenseerd worden. De gesprekken met de gemeente Beverwijk gaan dan ook over kleinere oppervlakten. Bomenrijen of 'tiny forests´ behoren tot de mogelijkheden.

Wat de definitieve invulling van de compensatie gaat zijn weten we nu nog niet. Dat is afhankelijk van de wensen van direct omwonenden, de afstemming met grondeigenaren, technische aspecten (zoals de aanwezigheid van kabels en leidingen) en toekomstig beheer.