Initiatief en voorbereidingen

Van ‘stakeholdermanagement’ had nog nooit iemand gehoord


“De eerste plannen voor de ontwikkeling van de Randstad 380 kV Zuid- en Noordring waren er al in 2000. Dat is dus bijna 20 jaar geleden. We zagen toen al dat het net niet over voldoende capaciteit beschikte om de elektriciteit in de Maasvlakte en het gebied rondom IJmuiden te kunnen aan- en afvoeren. En dus de leveringszekerheid in het gebied te kunnen garanderen.

De nieuwe hoogspanningsverbinding, bestaande uit twee ringen, moest hier verbetering in brengen. Maar in de loop van de jaren is er heel veel veranderd in ons energielandschap. De vraagstukken die er toen lagen die zijn niet meer relevant.


Duurzame energie

Wat we nu vooral zien is een grote behoefte aan het aansluiten van duurzame energie op zee. De Noordring speelt een belangrijke rol in het verduurzamen van het energielandschap. Maar ook bij deze verbinding zijn de mogelijkheden niet eindeloos: als je kijkt naar 2030 en verder dan zien we alweer een tekort aan capaciteit in dat gebied ontstaan.


Daarom zijn we nu alweer bezig om de knelpunten in kaart te brengen en te zoeken naar oplossingen. De grootste uitdaging voor ons was denk ik toch wel de vraag hoe je omgaat met al die die belangen die er zijn. We hebben veel gedaan op het gebied van innovatie en ontwikkeling. Enerzijds op het vlak van techniek: er liggen nu 380 kV-kabels onder de grond en er staat een nieuwe type hoogspanningsmast. Anderzijds gaan we op een hele andere manier om met de omgeving.


Nu hebben we informatiecentra en betrekken we partijen, mensen en dieren in alles wat we doen. In de begintijd was het uniek dat je een regeling moest treffen voor bijvoorbeeld vogels. Deed je dat niet, dan kreeg je ook geen vergunning. Wanneer je rekening houdt met dieren heeft dat ook consequenties voor je planning. Natuur is een heel belangrijk aandachtspunt geworden, niet alleen dieren maar ook met de natuurgebieden houden we rekening. Inmiddels zijn dit allemaal standaardprocedures, maar in het begin had nog niemand van stakeholdermanagement gehoord.”

Ben Voorhorst, COO TenneT

Belangrijke stap
voor de energietransitie

“Als toenmalig minister van Economische Zaken kreeg ik de opdracht om een ringstructuur in de Randstad te realiseren. Hiermee kun je een locatie van twee kanten bedienen. Mocht er een calamiteit op een bepaalde plaats optreden, dan kan de stroom via de andere kant getransporteerd worden, wat de leveringszekerheid vergroot. Als minister was ik samen met de minister van VROM verantwoordelijk voor de zorgvuldige ruimtelijke inpassing van de energie-infrastructuur. Als verantwoordelijke ministers voor de ruimtelijke inpassing hebben wij dit vastgelegd in een Planologische Kernbeslissing Randstad 380 kV-verbinding.


Intensieve samenwerking

Ik heb in die tijd intensief samengewerkt met milieuorganisaties en regionale en lokale overheden. Daarnaast heb ik een aantal werkbezoeken gebracht aan het gebied en met omwonenden gesproken. Ook de samenwerking met TenneT was intensief en constructief. We hadden natuurlijk allebei een andere rol, TenneT is verantwoordelijk voor het in stand houden van het hoogspanningsnet en de minister voor de zorgvuldige ruimtelijke inpassing.

Knelpunten

We liepen ook tegen de nodige knelpunten aan, zoals bij de gemeente Haarlemmermeer. De gemeente had plannen voor onder meer woningbouw, waardoor de verbinding vlak langs een grote woonwijk zou komen. Zowel de gemeente als de Tweede Kamer heeft er daarom op aangedrongen ook een tracé aan de oostkant te laten onderzoeken. Dat leek beter te passen bij de andere ontwikkelingen, zoals bedrijventerreinen en de HSL. Ook was er aan de oostkant sprake van bestaande woningbouw. Maar de grootste uitdaging was toch wel het vinden van een tracé rond Haarlemmermeer/Schiphol.


Er is eerst gezocht naar een tracé aan de oostkant dat paste binnen de veiligheidsbelangen van Schiphol. Die veiligheidsbeslissingen hebben mijn opvolger uiteindelijk doen beslissen toch voor de westkant te gaan. Uiteindelijk is alles goed gekomen en hebben we een aanzet gegeven voor een project dat nu succesvol is afgerond en zeer belangrijk is voor de energietransitie.”

Maria van der Hoeven, voormalig minister van Economische Zaken