Samenhang Infranatuur en voorbeelden

Deze infographic is bedoeld om met elkaar in gesprek te gaan. Infranatuur is een zeer veelzijdig onderwerp: biodiversiteit, klimaatadaptatie, energietransitie, ontsnippering, natuuroplossingen, etc. zijn onderwerpen die inherent aan infranatuur zijn gekoppeld. Klik op de button voor een korte toelichting.

Urgentie: Biodiversiteitsverlies

De vele wetenschappelijke publicaties tonen aan dat de biodiversiteit hard achteruit gaat! Niet alleen in natuurgebieden, maar ook in de openbare ruimte. Onze infrastructuur kent momenteel een groter areaal dan ons Natuurnetwerk van Nederland (NNN).

Wegen, sporen, waterwegen, leidingnetwerken, haventerreinen, vliegvelden etc. kunnen onze biodiversiteit ondersteunen en met elkaar verbinden. Er moet nu iets gebeuren! Om het tij te keren is het ‘Deltaplan biodiversiteitsherstel’ gelanceerd. Met de Green Deal Infranatuur hebben we een goede basis gelegd voor dit deltaplan en samen verder werken aan infranatuur. Om tot een herstel van biodiversiteit te komen is het noodzakelijk om verschillende belangen met elkaar te verenigen. Vanuit de EU zijn de strategieën voor 2020 (en verder), hebben we te maken met de regelgeving rondom Natura2000 (N2000) en de vogel- en habitatrichtlijnen (VHR). Hierbij gaat het vooral om beschermde soorten, maar die zijn onlosmakelijk verbonden met de andere soorten.

Organisaties & andere stakeholders...

Het ‘Deltaplan biodiversiteitsherstel’ zet in op de landbouw, natuurgebieden en openbare ruimte. Deze pijlers komen bij elkaar in deze landschapstekening. Overheden (ministeries, provincies, waterschappen en gemeenten), infrabeheerders, drinkwaterbedrijven, terrein beherende organisaties (TBO’s), ingenieurs- en bouwbedrijven en natuurorganisaties hebben verschillende belangen. Alle partijen hebben invloed op het landschap maar zijn niet altijd direct verantwoordelijk voor biodiversiteit. Met een integrale benadering kunnen voor alle partijen win-winsituaties worden gecreëerd.

Landschap

Biodiversiteit is de basis van ons landschap. Dit vormt het decor waar alle aspecten samenkomen, maar belangrijker is dat deze processen ook vele raakvlakken kennen. Ontwikkelingen in de (openbare) ruimte ontkomen niet aan een integrale samenhang. Wegen, wateren, leidingen doorkruisen het landschap en zijn bij uitstek geschikt om biodiversiteit te koppelen. Mantel- zoomvegetaties voor brandpreventie, groene barrières als erfafscheiding of windbrekers. Het ontwikkelen van een businesscase kan interessant zijn voor de infrabeheerders en de betrokken partijen uit het plangebied. Ecosysteemdiensten als waterberging, fijnstoffilter, verkoeling kunnen effectief worden benut. Barrières voor fauna zijn door het ‘Meerjarenprogramma Ontsnipperen (MJPO)’ voor de belangrijkste knelpunten opgelost. Ecoducten zijn hier de meest prominente voorbeelden van, maar ook de vele honderden kleine faunapassages bewijzen hun nut.

Aanbestedingen & contracten

Bermen zijn zeer belangrijk voor de biodiversiteit. Het beheer en onderhoud wordt door aanbestedingen in contracten vastgelegd. In dit proces kan biodiversiteit in alle fasen worden meegekoppeld, van bestek tot uitvoering! Het benutten van kennis in het proces kan ertoe leiden dat knelpunten met natuuroplossingen kunnen worden opgelost. Wisselwerking tussen opdrachtgever en –nemer zou hierbij beter benut kunnen worden. Om opdrachtgevers te ontzorgen is het Kleurkeur ontwikkeld. Het keurmerk zorgt ervoor dat aannemers via kennisdeling ecologisch bermbeheer kunnen uitvoeren en dat hun werk ook geborgd is bij een instantie die de kwaliteit borgt.