Themagroep 3 | Aanbesteden

Infranatuur en aanbesteden

Door een verkeersportaal uit te rusten met een ‘loopgoot’ en touwen om erop te klimmen kunnen eekhoorns en marterachtigen veilig de A12 tussen Ede en Arnhem oversteken.

Er is een heel scala van contractvormen beschikbaar, die je kunt benutten bij infrastructurele projecten. Deze zijn onderscheidend in de mate van vrijheid, details en verantwoordelijkheden tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.

Contractvorm

Een contractvorm met beperkte creativiteit en vrijheid is een bestek. Het andere uiterste is een vorm waarin de opdrachtgever alleen beschrijft welke functie of prestatie gerealiseerd moet worden. In beide uitersten en tussenliggende vormen kun je maatregelen opnemen om de biodiversiteit te vergroten. In het verleden werd standaard gegund op de laagste prijs. Inmiddels speelt ook kwaliteit een steeds grotere rol in het gunningsproces.

Methoden waarmee je kwaliteit (waaronder biodiversiteit) beter kunt beoordelen zijn bijvoorbeeld:

Best Value Procurement (BVP)

Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI)

Bermen langs de A12 zijn ter hoogte van de Veluwe ingericht als reptielenleefgebied. Door goed onderzoek en monitoring kan het succes van de maatregelen bepaald worden.

Hoe verloopt het proces?

Naast de contractvorm is het proces om te bepalen of en hoe biodiversiteit kan worden meegenomen in projecten minstens zo belangrijk. Door het gesprek over de te realiseren (biodiversiteits)doelen en -mogelijkheden met elkaar aan te gaan en daarmee wederzijds begrip te creëren voor elkaars positie en rollen kun je gezamenlijk een eindresultaat definiëren.

Zorg er hierbij voor dat je:

  • op organisatieniveau heldere ambities en doelen voor biodiversiteit opstelt
  • met je stakeholders overlegt over de ambities en doelstellingen op projectniveau
  • de ambities en doelen op projectniveau vertaalt naar een praktische uitwerking.
  • vroegtijdig in het proces de ambities en doelen helder en geborgd hebt. Deste groter is de kans op succes. Bekijk hiervoor ook de methodiek duurzaam GWW.
  • in alle fases de ecologische deskundigheid bij opdrachtgever en opdrachtnemer verzorgd hebt
  • de effecten meet, aansluit op bestaande instrumenten en methodieken, de businesscase is hierbij essentieel.

Ter ondersteuning van het proces zijn twee praatplaten uitgewerkt. De praatplaat ‘Proces Infranatuur Aanbesteden’ geeft inzicht in het aanbestedingsproces, de verschillende fasen en de rollen/belangen als opdrachtgever en opdrachtnemer.


Wil je weten hoe jij op projectniveau invulling kan geven aan biodiversiteitsmaatregelen, zoek je inspiratie voor het denkproces en wil je een indruk krijgen van de mogelijkheden en verschillende keuzes, bekijk dan ook de praatplaat ‘Infranatuur & Biodiversiteit, waar kan ik aan denken?’ op www.infranatuur.net.

Sinusbeheer door Brabant Water.