Themagroep 1 | Businesscase

Infranatuur als businesscase

Bloemrijke dijk langs de Maas bij Meers.

De inheemse beplanting draagt bij aan een sterkere en veiligere dijk.

De waarde van biodiversiteit voor bedrijven is veel groter dan dat we ons beseffen; soorten en ecosystemen zorgen bijvoorbeeld voor de productie van zuurstof, afbraak van dode dieren en planten, bestuiving van planten, waterzuivering en het beheersen van plagen. Biodiversiteit betekent voor de mens voedsel, bouwmateriaal, brandstof en grondstoffen voor kleding en medicijnen.

Afwegingskader

Voor de infrastructuursector specifiek geldt dat infrastructuur zich wijdverspreid bevindt over Nederland en dat het daarmee een mogelijk effect heeft op biodiversiteit, ecosystemen en het landschap. Tegelijkertijd is de infrasector afhankelijk van deze natuur, die zorgt voor visuele afscherming, geluiddemping en veiligheid. Het in kaart brengen van deze kosten en baten is cruciaal voor integrale duurzame besluitvorming in bedrijven. Maak biodiversiteit, risico’s en kansen expliciet onderdeel binnen het afwegingskader en ontdek net als de Infranatuurpartners: 'biodiversity is business and business is biodiversity'.

Integrale businesscase

De sleutel voor de onderbouwing van 'biodiversity is business and business is biodiversity' is het opstellen van een integrale businesscase. Dit is geen 'one size fits all'-benadering. Elke situatie vraagt om inpasbare biodiversiteitsoplossingen, die in gezamenlijkheid met andere stakeholders moet worden bepaald.

Meekoppelkansen

Een Infranatuurbusinesscase ontstaat door het koppelen van maatregelen voor biodiversiteit aan andere maatschappelijke voordelen, zogenoemde ‘meekoppelkansen’. Zoals veiligheid, klimaatadaptatie, biobased grondstoffen, recreatie en gezondheid. Maatregelen voor biodiversiteit alleen zijn natuurlijk legitiem maar niet iedereen onderkent het belang. Voor bedrijven zijn er vaak andere drijfveren voor maatregelen dan alleen biodiversiteit. Bijvoorbeeld het verkleinen van risico’s, kostenreductie en natuurlijk ook MVO-doelstellingen. Biodiversiteit kan verbindend zijn door vanuit oplossingen voor biodiversiteit koppelingen te zoeken met andere functies die voor andere betrokken stakeholders relevant kunnen zijn.

De ontwikkeling van een businesscase kent verschillende stappen.

  • Kijk naar meekoppelkansen die er zijn tussen biodiversiteit en andere maatschappelijke en/of bedrijfsmatige doelen. Dit vraagt vooral een brede verkenning waarbij stakeholders zijn betrokken die een belang kunnen hebben of die een rol spelen bij ontwerp, selectie en realisatie. Deze verkenning kan onderdeel zijn van het omgevingsmanagementproces. Vaak is er een meekoppelkans met energie (via biomassa), water (als berging) en leefomgeving.
  • Zorg dat er sprake is van een iteratief proces, waarbij per fase de ontwerpoplossing en bijbehorende businesscase steeds een slag concreter worden. Hierbij zijn alle fasen in het planproces van belang; van initiatief tot beheerfase (zie figuur). Des te eerder je begint met nadenken over de businesscase des te meer kansen er in beeld komenen gerealiseerd worden.
  • Zorg dat bij dit iteratieve proces de voorwaarden en mogelijkheden voor onderhoud en realisatie, en financiering al bij de opzet en het ontwerp meespelen.