Het succes van drie jaar Green Deal Infranatuur

De natuurbrug Mortelen.

 • Transitie bij bedrijven. Infranatuur (en biodiversiteit) staat inmiddels op menig (bestuurs)agenda. Er zijn meer mensen enthousiast en betrokken bij initiatieven.
 • In 2019 is 'Kleurkeur' operationeel. Dit keurmerk moet infrabeheerders ontzorgen en de vergroting van biodiversiteit in bermen borgen. Het kleurkeur is ondergebracht bij Stichting Groenkeur zodat er handhaving en kwaliteitscontrole is. De criteria worden verankerd in de besteknormen bij het CROW zodat er ook doorwerking is naar uitvoering en onderwijs.
 • Infranatuur is onderdeel geworden in de pijler ‘openbare ruimte’ in het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Met de ervaringen en uitkomsten van de Green Deal heeft infranatuur een regierol om invulling te geven aan de ontwikkeling van biodiversiteit in een groot deel van de openbare ruimte.
 • Rijkswaterstaat heeft een voorbeeldenboek ontwikkeld waar projecten in staan die een bijdrage leveren aan de bevordering van de biodiversiteit. Hiervoor werkte zij samen met de Green Deal-partijen en dragen bij aan een breedspectrum van goede voorbeelden.
 • Green Deal-partners betrekken elkaar en maken gebruik van ieders beschikbare kennis om hun eigen beleid en visies te voor biodiversiteit ontwikkelen. Zo komt kennis van uitvoerders, beleidsmakers, ecologen en asset bijeen om de optimale kansen voor biodiversiteit en natuuroplossingen te benutten.

Dit is nog maar het begin!

Er is een goede basis voor de toekomst. Infranatuur wordt langzaam maar zeker een begrip en integreert het deltaplan biodiversiteitsherstel met ontsnippering, biomassa, klimaatadaptatie, veiligheid en vele ander functies. We hebben ervaren dat Infranatuur bijdraagt aan meerdere Sustainable Development Goals.


De komende jaren zetten we ons samen in om:

 • meer Infranatuur-projecten te initiëren, realiseren en te monitoren
 • de werkwijze, processen en benodigde hulpmiddelen die in dit magazine staan verder te ontwikkelen
 • kennisontwikkeling en –verspreiding op het gebied van infranatuur te vergroten (waarbij ontsnippering, energietransitie, biomassa en andere relevante thema’s worden geïntegreerd en versterkt)
 • workshops te organiseren over het slim benutten van meekoppelkansen en natuuroplossingen voor civiele ingenieurs, inkopers, projectleiders en ieder die de kansen van Infranatuur wil ontdekken en leren toepassen
 • (inter)nationaal kennis te delen en draagvlak voor biodiversiteit in de infrastructuur te vergroten.
 • koppelen van gerelateerde onderwerpen zoals ontsnipperen, energietransitie, biomassa en de omgevingswet.

Ons doel is dat Infranatuur inspireert en aanzet tot meer nieuwe initiatieven. Uiteraard gaan we verder en zorgen we dat infranatuur nog meer zichtbaar wordt. Wij zetten ons in om uitvoering te geven aan het ‘Deltaplan’ en om in de behoefte van kennis, draagvlak en enthousiasme voor biodiversiteit te voorzien bij mensen die nog zoekende zijn om biodiversiteit in hun werk te verankeren.