Hoe komt groene energie in het net?

Wie onlangs over de Zeestraat heeft gereden heeft misschien al gezien dat we begonnen zijn met de voorbereidingen van de bouw van het nieuwe transformatorstation. Het transformatorstation komt er niet vanzelf: achter de schermen werkt Jord Peters, assistent-projectleider transformatorstation Hollandse Kust (noord) en (west Alpha), samen met bouwleider Niels Kooij.

Jord Peters (links) en Niels Kooij

Het transformatorstation zorgt er straks voor dat de opgewekte elektriciteit van de windmolenparken op zee, vanaf het hoogspanningsstation langs de A9 in Beverwijk toegevoegd wordt aan het landelijk hoogspanningsnet.

Aansluiting

Voor de kust van regio IJmond zijn door de Rijksoverheid plekken aangewezen waar windmolenparken komen. De drie windmolenparken samen kunnen ongeveer 2,1 miljoen huishoudens voorzien van duurzaam opgewekte elektriciteit. De opgewekte stroom gaat eerst naar een groot stopcontact op zee dat wij een platform noemen. Van daaruit gaat de elektriciteit met kabels naar land. Deze komen als eerste binnen op het nieuwe transformatorstation.

Jord werkte al eerder aan grote energieprojecten, zoals de hoogspannings verbinding van Doetinchem naar Wesel. Als assistent-projectleider heeft hij nu de taak om het transfomatorstation te bouwen. Dat doet hij uiteraard niet alleen. Bouwleider Niels Kooij ziet er vooral op toe dat de aannemer zijn afspraken nakomt en dat het station veilig en volgens de afspraken gebouwd wordt.

Kabels en aansluitingen

Als je vanaf de rondweg Beverwijk richting Wijk aan Zee rijdt, kun je de opnieuw geasfalteerde en verbrede Tussenwijkweg zien liggen. Jord: ”Hier komt de opgewekte energie, via het platform en de zeekabels van TenneT, aan land. De elektriciteit wordt op het transformatorstation opgewaardeerd naar 380 kV, waarna we haar verder transporteren naar het hoogspanningsstation langs de A9 in Beverwijk. Van daaruit wordt de elektriciteit aangesloten op het landelijke hoogspanningsnet. Via de regionale netbeheerders, zoals Alliander en Stedin, komt de elektriciteit vervolgens bij de mensen thuis.”

Transport

De voorbereidende werkzaamheden voor het transformatorstation zijn inmiddels begonnen. Het terrein is ongeveer één kilometer lang en tweehonderd meter breed.

Contouren zichtbaar

Niels: ”De contouren zijn nu zichtbaar. In de afgelopen periode is onze aannemer KWS begonnen met het bouwrijp maken van het terrein. Het voormalig terrein van Tata Steel werd onder andere voor evenementen gebruikt. We kwamen een voetbalveld en een kantine tegen. Nadat het terrein vlak was gemaakt, konden we aan de slag met de bebording van de bouwwegen om de veiligheid te waarborgen. Alles is nu in gereedheid gebracht om het transformatorstation te kunnen bouwen. Dat gebeurt door aannemer BAM.”

De komende maanden wordt het gaandeweg drukker rond het terrein. Jord: ”Dat is zeker. Een groot deel van het bouwmateriaal, zoals de prefabdelen van het station, worden met vracht- wagens vervoerd. Dat vervoer regelen we samen met de verschillende aannemers op een zo efficiënt mogelijke manier, met zo min mogelijk overlast voor de omgeving. Zo hebben we geregeld dat het merendeel van de transporten via het Tata Steel-terrein worden uitgevoerd.

Over zee

Niet al het materiaal gaat over de weg. De grootste en de zwaarste onderdelen van het station, de transformatoren en spoelen, komen over het water. Niels: ”We hebben geregeld dat we dat transport via de haven van Tata Steel naar de bouwplaats kunnen vervoeren. Dat scheelt echt veel verkeershinder. Maar goed, het duurt nog wel even voor we daar mee aan de slag gaan, hoor.” Voorlopig hebben Niels en Jord hun handen vol aan de betondelen om het station te bouwen.

Eind 2022 klaar

In het najaar komt er een andere aannemer die aan het werk gaat met de inrichting van onder meer de installatie, de kabels en de aansluitingen. Daarna volgen de transformatoren en als laatste gaan we nog testen. ”Als alles meezit zijn we eind 2022 klaar met het transformatorstation voor Hollandse Kust (noord) en (west Alpha). Op tijd om het eerste windmolenpark aan te kunnen sluiten”, besluit Jord.

”We hebben geregeld dat we zwaar transport via de haven van Tata Steel naar de bouwplaats kunnen vervoeren. Dat scheelt echt veel verkeershinder”