Hollandse Kust in het kort

image

Vragen?

Wij zijn bereikbaar via telefoonnummer 0800 – 83 66 388 (gratis) van maandag t/m vrijdag tussen 08.30 en 17.00 uur.

Bezoek ook onze website www.netopzee.eu. Hier vindt u een overzicht van alle Net op zee-projecten. Op de website kunt u ook het reactieformulier invullen.

Direct mailen kan ook naar infocentrumwijkaanzee@tennet.eu

Infocentrum TenneT: Landhuis Tusschenwijck

We vinden het belangrijk iedereen in de omgeving goed te informeren over de bouw van de nieuwe hoogspanningsverbinding van onze Net op Zee-projecten Hollandse Kust (noord), (west Alpha) en (west Beta) en over de netuitbreiding Beverwijk en Oterleek. Daarom willen wij goed bereikbaar zijn voor bewoners en geïnteresseerden. Sinds enkele maanden hebben we een informatiecentrum in Landhuis Tusschenwijck aan de Zeestraat 250 in Beverwijk. In het informatiecentrum staat een maquette, kunt u filmpjes en een interactieve kaart van het tracé bekijken. De virtual reality bril geeft een unieke ervaring over hoe energie werkt en onze projecten. Helaas konden wij vanwege COVID-19 het informatiecentrum niet officieel openen. Ook kunt u, als de werkzaamheden het toelaten, een kijkje nemen op een van onze werkterreinen. Wilt u langskomen? U bent van harte welkom. Vanwege COVID-19 zijn we voorlopig alleen op afspraak geopend. U kunt een afspraak maken door een mail te sturen naar infocentrumwijkaanzee@tennet.eu

Bodemonderzoeken

De bodemonderzoeken voor de aanleg van Hollandse Kust (west Beta) zijn afgerond. De resultaten van de bodem- onderzoeken hebben we nodig voor het kabelontwerp en de definitieve boorlijn. De resultaten zijn ook gebruikt bij de vergunningaanvragen. Daarmee komt de verduurzaming van Nederland weer een stapje dichterbij. Lees hier verder >


Eind mei ontwerp-inpassingsplan Hollandse Kust (west Beta) ter inzage

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) is van plan een extra ondergrondse hoogspanningsverbinding aan te leggen voor een derde windpark op de Noordzee, Hollandse Kust (west Beta) naar het nieuw te bouwen transformatorstation aan de Zeestraat in de gemeente Beverwijk. Zoals elk project dat onder de rijkscoördinatie-regeling valt, heeft ook dit project de nodige stappen doorlopen.

Inmiddels zijn we aangekomen bij de ter inzage legging van het ontwerp-inpassingsplan, de ontwerpbesluiten (vergunningen) en het milieueffectrapport (MER). Een inpassingsplan is een ruimtelijk besluit van het Rijk, vergelijkbaar met een bestemmingsplan. Stukken liggen ter inzage van eind mei tot begin juli 2021. Iedereen die dat wil kan reageren door het indienen van een zienswijze.

Op 8 en 10 juni organiseren we informatieavonden (digitaal) om u over de plannen te informeren en om uw vragen te beantwoorden. We houden u via onze nieuwsbrief en website op de hoogte. Als u vragen heeft over dit project kunt u ook contact opnemen met onze omgevingsmanager Liesbeth Eshuis, liesbeth.eshuis@tennet.eu of tel 06 2577 4812.

#Goede vraag

Hoe doen wij vooraf aan de werkzaamheden ecologisch onderzoek?

Vooraf aan de start van een project doen wij altijd een zogenaamd ecologisch onderzoek. Dit betekent dat wij onderzoeken welke beschermde gebieden, dieren en planten voorkomen of leven in de buurt van onze werkterreinen. Hiervoor worden waarnemingen van deze soorten in dit gebied opgezocht. Daarna doet een ecoloog veld inspectie in het gebied. De ecoloog stelt hierna vast of het werk ook echt kan plaatsvinden of dat er ontheffingen of vergunningen aangevraagd moeten worden. Die krijg je alleen als je aan bepaalde eisen voldoet. Vervolgens wordt een werkprotocol met maatregelen opgesteld om (beschermde) wilde dieren, planten en hun omgeving te beschermen.

Ben je in Beeld?

TenneT is in de omgeving Beverwijk, Heemskerk en Velsen bezig met verschillende werkzaamheden. In opdracht van TenneT legt aannemer NRG ondergrondse kabels tussen het strand van Heemskerk en het bestaande hoogspanningsstation langs de A9 in Beverwijk aan. Met de veiligheidscampagne ‘Ben je in beeld?’ willen we verkeersdeelnemers in de omgeving van de werkterreinen bewustmaken van het zware transport tijdens de werkzaamheden om zo de veiligheidsrisico’s in te dammen.

Zowel voor TenneT als NRG staat veiligheid altijd op nummer één. Elke dag weer zijn wij ons bewust van de risico’s die ons werk met zich meebrengt. Wij willen dat iedereen aan het eind van de dag weer veilig thuiskomt. En dat is iets waar we de overige verkeersdeelnemers ons bij kunnen helpen. Met slecht weer of op donkere dagen is het zicht vaak wat minder dan normaal. Ook daar kun je als fietser of eenvoudig iets aan doen, namelijk door een lichtje aan te doen.

Daarom hebben wij op verschillende scholen in de omgeving van ons werk fietslichtjes uitgedeeld en zijn er via de ouder portalen brieven verspreid voor de ouders. Op een later moment willen wij nog eens terugkomen op de scholen en meer vertellen over ons werk. Hopelijk tot snel!

Blijf op de hoogte!

Wilt u actuele informatie ontvangen over onze werkzaamheden, volg ons dan via de TenneT Bouwapp. Deze app kunt u gratis downloaden in de Apple appstore of de Google Play store. Kies vervolgens het project Hollandse Kust noord & west.

U kunt ook onze website hollandsekustnoord of hollandsekustwestbeta bezoeken en u zich aanmelden voor onze nieuwsberichten. Zodra wij een nieuwsbericht publiceren ontvangt u automatisch een e-mail in uw inbox.

Boormachine weer terug: het boren gaat verder

Na een tussentijdse inzet in Vlissingen is de elektrische boor machine voor de aanleg van de landkabels terug in Beverwijk. Het boren verloopt voorspoedig. Onze aannemer NRG voert de ondergrondse gestuurde boringen uit richting het werkterrein bij Holland op zijn Smalst. De mantelbuizen met een lengte van één kilometer lagen langs de N197.

Voorafgaand aan het intrekken van de buizen zijn bij het fietspad bij Holland op zijn Smalst enkele fietscontainers geplaatst en er zijn maatregelen genomen op Landgoed Westerhout zodat bezoekers van het park veilig kunnen wandelen en recreëren. Deze voorzieningen zetten we in om een veilige en optimale doorgang voor het fiets- en voet verkeer te creëren.

Strandwerkzaamheden bij Noorderbad

Dit najaar boort onze aannemer NRG vanaf de parkeerplaats van PWN naar het strand. Omdat de boor onder de duinen door naar het lager gelegen strand gaat, moet het strand ter hoogte van Noorderbad tijdelijk worden verhoogd.

Omdat het strand en de duinen deel uitmaken van de primaire waterkering, is het belangrijk dat deze voorziening zo stabiel mogelijk blijft. Hiervoor creëren we ten noorden van Noorderbad een werkplateau van 80 bij 150 meter op het afgezette werkterrein. Daarvoor moet dus eerst zo’n 50.000 ton zand worden aangevoerd voordat het materieel naar de plek kan worden gebracht. Uiteraard doen we ons uiterste best om het dorp zoveel mogelijk te ontzien. Zo wordt het zand en het meeste materieel vanaf de A22 bij Velsen direct via de hoofdingang over het terrein van Tata Steel, het Vliegerpad en het strand aangevoerd.

De werkzaamheden beginnen vanaf september en gaan door tot najaar van 2022. Zo hoeven we maar één seizoen in plaats van twee op het strand te werken. Verder werken we de komende tijd in overleg met de gemeente, strandexploitanten en de bewoners de bijbehorende verkeersplannen verder uit. Voor deze aanpak moet een vergunning aangevraagd worden. De ter inzage periode is ondertussen afgelopen.


Bellen met Kim Tomasoa

Communicatieadviseur projecten Net op zee Hollandse Kust (noord) en (west Alpha)

TenneT vindt het belangrijk om iedereen in de omgeving goed te informeren over de bouw van de nieuwe hoogspanningverbinding van onze Net op Zee projecten Hollandse Kust (noord), (west Alpha) en (west Beta) en over de netuitbreiding Beverwijk en Oterleek.

Dat doen we op verschillende manieren, maar het liefst in de vorm van persoonlijk contact bij ons in het informatiecentrum aan de Zeestraat 250 in Wijk aan Zee.

Vanwege de coronamaatregelen konden wij in december helaas niet openen zoals gepland, maar vanaf nu bent u van harte welkom om ons te bezoeken in het landhuis of met ons een bezoek te plannen aan een van onze werkterreinen. Wilt u ons komen bezoeken, meld u dan aan via ons emailadres: infocentrumwijkaanzee@tennet.eu.

Er mogen maximaal vier bezoekers per keer binnen. In het informatiecentrum kunt u onze maquette bekijken, filmpjes en een interactieve kaart met onze projecten van onze projecten. U mag zelf langs de informatiewanden lopen of ik geef u meer informatie over de laatste stand van zaken van de werkzaamheden of een presentatie over de projecten.

De openingstijden van het informatiecentrum zijn voorlopig als volgt:

  • Maandagochtend: 10.00 tot 13.00 uur
  • Woensdagochtend: 10.00 tot 13.00 uur
  • Vrijdagochtend: 10.00 tot 13.00 uur

Na de zomervakantie hopen wij ook een zaterdag per maand open te kunnen. Wij hopen u snel te mogen ontvangen in ons informatiecentrum.