Wie doet wat

Duurzame energie veilig, betrouwbaar en betaalbaar aan land brengen

'Duurzame energie veilig, betrouwbaar en betaalbaar aan land brengen.' Dat is de doelstelling die TenneT als opdracht heeft meegekregen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. In 2023 moet 16% van de Nederlandse energievoorziening uit duurzame energiebronnen komen. Om dat doel te halen, moet Nederland onder andere meer windenergie opwekken, op land en op zee. In het Energieakkoord is afgesproken dat in 2023 vijf windparken gebouwd moeten zijn die, samen met de bestaande windparken, een totaal vermogen hebben van circa 4,5 gigawatt. In het regeerakkoord is opgenomen dat er tussen 2024 en 2030 voor nog eens 7 gigawatt aan windparken op zee bij komt.

Wat is de rol van de ministeries en van TenneT?

Bij de aanleg van de verbindingen met de windparken op zee zijn veel verschillende partijen betrokken, elk met hun eigen taken en verantwoordelijkheden. De ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) beslissen via welke route de windparken op zee aansluiten op het hoogspanningsnet. TenneT heeft hierbij een adviserende rol. TenneT realiseert vervolgen de hoogspanningsverbinding tussen het windpark en het landelijk hoogspanningsnet en beheert deze ook.

Contact met de betrokkenen

De aansluitingen van Hollandse Kust (noord) en (west Alpha) en Hollandse Kust (west Beta) komen tot stand in nauw overleg met onder andere verschillende ministeries, de provincie, gemeenten, waterschappen, natuurorganisaties, belangenorganisaties, eigenaren van kabels en leidingen en grondeigenaren. Alle partijen brengen hun kennis en expertise in en denken kritisch mee. En niet in de laatste plaats is er contact met de bewoners van onder andere Wijk aan Zee en Beverwijk West. TenneT en het ministerie van EZK vinden het belangrijk mensen goed te informeren en de belangen van omgevingspartijen te kennen. Op deze manier kunnen we de belangen van de omgeving in de afwegingen meenemen en kabeltrac├ęs uitwerken die zo min mogelijk hinder met zich meebrengen.