Wat gebeurt er nog meer rond Beverwijk?

Aanpassing van het bestaande hoogspanningsstation Beverwijk

Binnen de hekken van het bestaande hoogspanningstation in Beverwijk bouwt TenneT drie kabelvelden. Hier worden de windparken op aangesloten. Vanaf het hoogspanningstation gaat de energie die op zee is opgewekt naar de gebruikers in het land.

Netverzwaring Velsen-Beverwijk-Oterleek

In Noord-Holland heeft TenneT enkele knelpunten in de capaciteit van het 150 kV-net gesignaleerd. Door de voorziene groei van de energievraag ten gevolge van plannen voor nieuwe data centers, glastuinbouw en een windpark in Noord-Holland ontstaan er knelpunten in het huidige net. Om deze knelpunten op te lossen is TenneT begonnen met de voorbereiding van het project 'Netverzwaring Velsen-Beverwijk-OterleekĀ“. Onderdelen van dit project zijn onder meer de realisatie van een nieuw 150 kV-station in Beverwijk, de aanleg van een kabelverbinding tussen het nieuwe 150 kV-station Beverwijk en Oterleek en de uitbreiding van station Oterleek. Het project zit in de planfase. Uiteindelijk moet het project leiden tot een capaciteitsvergroting van het elektriciteitsnet in Noord-Holland, waardoor de aanvoer van energie voor bedrijven in de regio gegarandeerd wordt en de toevoer van duurzaam opgewekte energie naar de rest van het land kan worden verzorgd.


Aparte procedure voor de windparken

De windparken op zee worden gerealiseerd met een aparte procedure. Dit doet het ministerie van EZK, TenneT is hier niet bij betrokken. De exacte ligging en de voorwaarden voor de windparken liggen vast in zogenoemde kavelbesluiten. Tot en met donderdag 24 mei 2019 ligt het definitief kavelbesluit V Hollandse Kust (noord) ter inzage.


Voor de kavelbesluiten Hollandse Kust (west) VI en VII starten dit jaar de voorbereidingen. Er is een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgesteld. Deze beschrijft wat er in de Milieu Effect Rapportage onderzocht zal worden. Binnenkort zal het concept van deze NRD worden gepubliceerd. Eenieder kan zienswijzen op deze notitie indienen. Meer informatie is te vinden op de website: www.rvo.nl/subsidies-regelingen/bureau-energie-projecten/lopende-projecten/windparken