Extra geluidsbeperkende maatregelen op het transformatorstation

Wij krijgen regelmatig vragen over de manier waarop TenneT het geluid van het geplande transformatorstation aan de Zeestraat in Wijk aan Zee gaat beperken. Deze vragen spitsen zich toe op het bereik van het geluid, het type geluid en het effect van de extra geluidsbeperkende maatregelen die TenneT gaat nemen. In deze update leest u hier meer over.

Waarom in eerste instantie geen aanvullende geluidmaatregelen?

TenneT heeft een Omgevingsvergunning aangevraagd voor de realisatie van het transformatorstation voor Hollandse Kust (noord) en (west Alpha). Deze vergunning is gebaseerd op de aanvraag van het ontwerp zonder extra geluidsmaatregelen.

TenneT heeft onderzoek gedaan naar het geluidniveau van het transformatorstation voor Hollandse Kust (noord) en (west Alpha) in de omgeving (de situatie zonder extra maatregelen). Daarbij is getoetst of voldaan wordt aan de wettelijke eisen en dat is het geval. Uit dit onderzoek is gebleken dat de geluidbijdrage van het transformatorstation op het reeds aanwezige geluid zeer gering is.


De vergunningverlenende instantie Omgevingsdienst IJmond heeft de Omgevingsvergunning afgegeven op basis van de onderzoeken en het advies van de beheerder van de geluidzone (Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied).


Aanvullende maatregelen

Omdat er in de omgeving van Wijk aan Zee en Beverwijk West al veel grootschalige industrie staat en dit transformatorstation erbij komt, heeft TenneT besloten extra geluidsmaatregelen te nemen om het geluid van het transformatorstation verder te verlagen. De transformatoren krijgen vier wanden en een dak; de compensatiespoelen vier wanden. De wanden rond de transformatoren en compensatiespoelen krijgen aan de binnenkant een bekleding van geluidsabsorberend materiaal.


Zonder extra maatregen voldeed het ontwerp al aan de toegestane geluidsnorm. Op basis van de geluidberekeningen met extra maatregelen is het aannemelijk dat het geluid van het transformatorstation in Wijk aan Zee en Beverwijk West nog verder verminderd wordt.


Geen dak op compensatiespoelen

TenneT heeft de vraag gekregen waarom de compensatiespoelen geen dak krijgen, zoals wel het geval is bij hoogspanningsstation Vijfhuizen. De compensatiespoelen die in Beverwijk komen, zijn luchtgekoeld. Daarom kunnen ze niet volledig worden 'ingepakt'. TenneT heeft alle compensatiespoelen centraal ingekocht voor de windparken die tot en met 2025 worden aangesloten. Ze zijn gestandaardiseerd, wat lagere kosten met zich mee brengt. Dit is belangrijk omdat TenneT investeert met maatschappelijk geld. Daarbij verwacht TenneT dat de spoelen volledig inpakken (met dak) geen merkbaar geluidsverschil zal hebben.


Minder filters

Naast de transformatoren en de compensatiespoelen worden ook de harmonische filters aangepakt. Dit is de laatste belangrijke geluidsbron op het transformatorstation. Door voortschrijdend inzicht uit andere projecten verwacht TenneT dat er minder filters nodig zullen zijn, dat deze ook kleiner en aan de zuidkant van het transformatorstation geplaatst kunnen worden. Hierdoor zal nog minder geluid worden geproduceerd dan nu in de vergunning opgenomen.

Toezeggingen uitvoeren

Begin mei heeft het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat in een brief aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beverwijk bevestigd dat TenneT de extra geluidmaatregelen gaat nemen. De Minister heeft dit bevestigd in de beantwoording van vragen vanuit de Tweede Kamer. De maatregelen zijn toegelicht in het inpassingsplan dat voor Hollandse kust (noord) en (west Alpha) ter inzage ligt. Op donderdag 9 mei heeft TenneT over het geluid en de maatregelen gesproken met de gemeenteraadsleden in Beverwijk en hun vragen beantwoord.


Hoe wordt dit geregeld in de vergunning?

De toegezegde maatregelen zijn nog niet opgenomen in de Omgevingsvergunning die nu ter inzage ligt. Om dat te kunnen doen, is eerst een wijzigingsprocedure nodig. Hierop wachten betekent voor het project een vertraging van ongeveer een half jaar. Omdat de aangevraagde vergunning voldoet aan alle wettelijke eisen, is het niet nodig om de vergunning nu al aan te passen. De toegezegde extra maatregelen en wijzigingen kunnen op een later moment formeel gemaakt worden.


Extra meetpunten

In de Omgevingsvergunning voor het transformatorstation staan twee extra meetpunten voor geluid. Deze meet-

punten komen op het wandelpad in de groenstrook langs de Zeestraat, iets ten noordoosten en noordwesten van het transformatorstation. Op deze meetpunten is het geluid van het transformatorstation beter te meten dan op de bestaande meetpunten die verder weg liggen. De nieuwe meetpunten liggen dichter bij het transformatorstation waardoor je simpelweg minder andere geluiden hoort. Zo is beter te bepalen of het geluid van het transformatorstation aan de voorwaarden in de Omgevingsvergunning voldoet. Mocht dat niet het geval zijn dan neemt TenneT aanvullende maatregelen om alsnog aan de vergunning te voldoen.


Resultaten van onderzoek

In juni verwacht TenneT de rapportage van een onafhankelijk bureau dat het effect van de extra geluidsmaatregelen en de aanpassingen aan de harmonische filters in detail in kaart brengt. Ook wordt er door een onafhankelijk bureau onder-

zoek gedaan naar het eventuele effect van de maatregelen op laagfrequent geluid. De resultaten van de verschillende onderzoeken worden openbaar gemaakt. In een volgende nieuwsbrief volgt hier meer informatie over.