Reportage

Planning
van de projecten

Vanuit de omgeving ontvangen wij regelmatig vragen over de planning en procedures van de verschillende projecten. Om meer duidelijkheid te geven, hebben wij hier de projecten en de status van de projecten naast elkaar gezet. Ook vertellen we u meer over de momenten waarop u een zienswijze of beroep kunt indienen.


1. Net op zee Hollandse Kust (noord) en (west Alpha) richting uitvoering

Definitief inpassingsplan en vergunningen liggen nu ter inzage

Het project Net op zee Hollandse Kust (noord) is eind 2016 gestart. Begin 2018 kon de aansluiting van het noordelijke deel van windpark Hollandse Kust (west) aan de procedure worden toegevoegd.

De aansluiting van Hollandse Kust (noord) en van Hollandse Kust (west Alpha) vormt samen dan ook één project.

De kabels komen aan land op het strand van de gemeente Heemskerk, ten noorden van de strandopgang Relweg. Het wordt een volledig ondergrondse kabelroute. De twee kabelsystemen sluiten via een nieuw te bouwen transformatorstation aan de Zeeweg in Wijk aan Zee aan op het bestaande hoogspanningsstation in Beverwijk.

Voor dit project hebben het ontwerp-


inpassingsplan en de ontwerp-vergunningen eind 2018 ter inzage gelegen. Hier zijn 15 zienswijzen op ontvangen. Vanaf 10 mei 2019 liggen de definitieve stukken ter inzage voor een periode van 6 weken. De stukken zijn hier te vinden. Degenen die een zienswijze hebben ingediend kunnen in beroep gaan. In 2020 hoopt TenneT te kunnen starten met de bouw.

2. Net op zee Hollandse Kust (west Beta) in beginfase

Formele procedure is net gestart

Begin 2019 is de procedure gestart voor de aansluiting van het zuidelijke deel van windpark Hollandse Kust (west). Dit deel heet het Net op zee Hollandse Kust (west Beta). Voor dit project is nog niet duidelijk waar de kabels komen te liggen.


In maart zijn twee werksessies georganiseerd met belanghebbende organisaties en vertegenwoordigers van bewonersgroepen. Zij hebben input gegeven op het project en het toekomstige kabeltracé. Deze input wordt verwerkt in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Dit is het document waarin staat welke alternatieve kabelroutes onderzocht gaan worden en hoe dat gebeurt. De concept-NRD zal naar verwachting vanaf 7 juni 2019 ter inzage liggen. Eenieder heeft daarna 6 weken de tijd om een zienswijze in te dienen. Dit zijn inzichten, bedenkingen, etc. Op 20 en 25 juni organiseren het ministerie van Econimsche Zaken en Klimaat (EZK) en TenneT openbare informatie-

avonden over het project in Wijk aan Zee en Beverwijk. Gedurende het hele project voeren zij gesprekken met omgevingspartijen om op de hoogte te blijven van alle belangen, om deze zorgvuldig in de afwegingen mee te nemen.


Geen geïntegreerd project,

maar wel samenwerking

We hebben een aantal keer de vraag gekregen waarom de drie aansluitingen niet als één project worden uitgevoerd. Ze vinden tenslotte plaats in hetzelfde gebied en de kabels gaan misschien zelfs (deels) dezelfde route volgen.

We begrijpen goed dat één project overzichtelijker zou zijn geweest en de voorkeur heeft vanuit omwonenden. TenneT en het ministerie van EZK moeten echter de formele procedures volgen. Op het moment dat de minister in december 2018 besloot Hollandse Kust (west Beta) ook op hoogspanningsstation Beverwijk aan te laten

sluiten, waren Hollandse Kust (noord) en (west Alpha) al zo ver in de procedure, dat combineren van de projecten tot grote vertraging zou leiden. Voor Hollandse Kust (west Beta) moet nu onderzocht worden waar de kabels komen.

Hiervoor is uitgebreid onderzoek nodig naar milieu-, omgevings-, en technische aspecten. Ook moet de formele vergunningenprocedure nog starten. De vertraging die zou ontstaan door het combineren van de projecten is ongewenst vanuit de doelstellingen van de energietransitie.

Uiteraard werken we tussen de

projecten zoveel mogelijk samen. In

de gesprekken en werksessies met belanghebbenden komen alle projecten aan bod. Waar mogelijk koppelen we werkzaamheden en zullen we als één naar buiten treden. Dit geldt in ieder geval voor het transformatorstation.