Oog voor de natuur

Ruimte voor de Grutto en de Tureluur

De provincie Groningen gaat de Medenertilsterpolder, een weidegebied ten zuiden van Ezinge, inrichten voor bedreigde weidevogels zoals de grutto en de tureluur. Dit doen ze samen met agrariƫrs uit het gebied, het Collectief Groningen West en stichting Het Groninger Landschap. Dit initiatief is een compensatiemaatregel van onder meer de Fietsroute Plus Groningen - Winsum en de 380 kV-hoogspanningsverbinding Eemshaven-Vierverlaten. Het gaat in totaal om 100 hectare: het huidige 30 hectare natuurgebied van het Groninger Landschap en een uitbreiding van 70 hectare. Samen wordt dit onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland. In het omliggende gebied, passen de betrokken boeren agrarisch weidevogelbeheer toe. Dat betekent bijvoorbeeld later in het seizoen maaien en rekening houden met nesten en kuikens. Dit voorjaar worden de plannen verder uitgewerkt. Het is de bedoeling dat de werkzaamheden in 2023 beginnen. Het land wordt natter gemaakt om de polder verder geschikt te maken voor weidevogels. Hiervoor wordt een aantal gedempte sloten en greppels uitgegraven. Nieuwe stuwen helpen het water tijdelijk vast te houden. Hierdoor stroomt het water niet te snel af naar lagergelegen gebied en hebben omliggende landbouwbedrijven geen overlast. De begroeiing is straks bloemrijk grasland. Dit grasland is ideaal voor de weidevogels omdat het gedeeltelijk droger, deels vochtig en plas-dras is. Dit laatste is grasland waar de waterstand gelijk is aan die van het maaiveld. Bebouwing, bomen en riet zijn zo schuilplaatsen voor roofdieren en worden daarom zoveel mogelijk weggehaald.